Archivi tag: ilMinuto

Dramma “esodati”: l’appello della Rete dei Comitati

esodati

Invitiamo tutti i disoccupati licenziati entro il 31.12.2011 con o senza accordo di esodo o mobilità a mettersi in contatto con la Rete dei Comitati contattando i responsabili all’indirizzo email retecomitatiesodati@tiscali.it oppure al numero di telefono 0784-203888” – è questo l’appello diffuso dalla Rete per gli esodati tramite la propria referente, Anna Orrù. Continua la lettura di Dramma “esodati”: l’appello della Rete dei Comitati

Poltu Turra. Dapoi di li razzi, telzu incinnaradori. Pigliaru sciuarigghja di no dizzidì

Inceneritori agosto 2015 FQ
Situazione e prospettiva inceneritori in Italia e in Sardegna ad agosto 2015. (Infografica: Fatto Quotidiano)

Poltu Turra. Dapoi di li razzi, telzu incinnaradori. Pigliaru sciuarigghja di no dizzidì

Pa lu D.Lgs rigaldanti lu Sblocca Italia riffirutu all’incinnarimentu di l’alga, sigundu lu Ministru à l’Ambienti italianu Poletti era nizissàriu fa lestru  Era lu cumenciu di capidannu e à lu caminu priiduto pa l’incinnaramentu – rinfolzu pa 2,5 milioni di tonnellati l’annu – si dagghjani centu dì di tempu. Dunca ill’annu nou è abbeddu la pressioni innant’ a la chistioni, più e più chi fra li distinazioni abà v’è puru Poltu Turra. Pa la Ghjunta Pigliaru la primma cosa è fa chjaresa. “No incinnaradori, si chjama termovalorizzadòri“: passà cussì da li parauli di l’Assessora a l’Ambienti, Donatella Spano, lu mancatu pareri pa lu prughjettu di un telzu incinnaradori in Saldigna, unu di li 12 impianti chi li guvelnu Renzi vò fraicà in mezu a li manovri pa fa ripprindì l’economia italiana chi aiani ghjà tuccatu la Saldigna aendi alzatu li ‘alori di piriculu pa li mitalli pisuti intundu li poligoni militari. Pa l’Assessora, lu cuntrastu è sì in banca ma andà turratu a piddà in manu dapoi di lu statiali chi veni. Dichjarazioni tantu attindenti cantu pìciu pìciu chi facini pinsà a una iputeca pisuta pa un caminu pro incinnaradori di sighì illu 2016.

A lu cumenciu, lu dissignu di lu guvelnu Renzi no priidìa alti incinnaradori oltri li dui ghjà in Saldigna: Tossilo in mezu e Macchiareddu in Casteddu. Pa lu primmu, poi, la cuntierra s’era infiarata da primma pa lu revamping di li linii di smaltimentu ‘echj e lu rinfolzu: 40 milioni d’invistimentu e un incinnarimentu pa più di 60.000 tonnellati l’annu. Proghjettu Tossilo assiguratu da lu Partito dei Sardi, chi ha vistu Paolo Maninchedda, Assessori Trabaddi Pubblichi e prisidenti di lu Pds, fa un passu indaretu in cunfrontu a lu 2010 candu – in minurìa – era prummuidori pa filmà l’incinnarimentu di l’alga.

Lu telzu incinnaridori venaria distinatu a la zona industriali di Poltu Turra, ammanigghjata da lu Movimento Cinque Stelle di lu primu zittadinu Sean Christian Wheeler. L’intinzioni di lu guvelnu italianu cumproani la zittadina turritana comu locu disiciatu pa prugghjetti palticularmenti dannosi e in dugna locu no vuluti. La pinsata di l’incinnaridori difatti s’accuppigghja a lu prugghjettu di l’AVIO pa li proi di li razzi VEGA di punì sempri illa ZIR, innantu a tarreni Syndial pa ca’ s’è (s’èra?) cuntrattendi. Trattazioni, in viritai, cuati dapoi chi su sindacu di lu M5S ha dilattatu illu mesi di Sant’Andrìa la prisintazioni pubblica. Pocu e nudda ancòra si sa, a palti l’enolmi intaressu economicu chi è in baddu pa li proi VEGA: oltri 200 milioni di euro. Continua la lettura di Poltu Turra. Dapoi di li razzi, telzu incinnaradori. Pigliaru sciuarigghja di no dizzidì

Tèmpiu: un 2015 chena abbaltura RSA

ASL RSA Tempio
Comu assiguratu da lu centru-sinistra e dall’Assessori alla Sanità, Luigi Arru, ill’ultimi elezioni comunali, s’aspittàa pa Pasca di Natali l’abbaltura di la Residènzia sanitària assistuta di Tèmpiu Pausania. Comu privvidibili, bè ch’andia abbaltura rispinta a lu branu 2016. L’RSA, undi li trabaddi so cuminciati dec’anni fa, è stata ill’anni ugghjettu di divessi disaccelti, innant’ a tutti la lega tra ASL n. 2 e l’impresa chi aia intu l’appaltu, Emi srl di Eboli (SA), e aria doutu cumprì e cunsignà li trabaddi a ottognu di lu 2006. Illu 2007, inveci, l’ASL ha turratu a nudda lu cuntrattu: a un annu da la mancata cunsigna, li trabaddi no erani nemmancu a lu 50%. Infattu, lu prugghjettu è statu mudificatu e sò stati annattati alti dinà pa 1,6 milioni di euro chi s’agghjunghjsini a li cattru milioni e più priiduti da lu cumenciu. La struttura arà 60 letti, cumpresu un nùcleu cun alta folza assistenziali (Hospice) pa curi silinadori e tèrapia di lu dulori.

A ghjnnagghju di lu 2012 l’ASL fesi sapè chi li trabaddi in zona Mantelli si sariani cunsignati illa primmaera 2014. Infattu s’è appaltatu lu silviziu di vìdeogaldiania, aspittendi l’affidamentu pa la gistioni. Lu bandu àncora no è isciutu e s’ambara ulmani pa lu cumenciu di l’annu chi veni. Continua la lettura di Tèmpiu: un 2015 chena abbaltura RSA

Sàssari: la littaratura in gadduresu pa li steddi

Gadduresu

Sàssari: la littaratura in gadduresu pa li steddi

É priidutu in Sàssari pa ghjoi, la dì 17 di Natali a li cincu di sirintina, l’eventu La littaratura in gadduresu pa li steddi, un mumentu a faori di lu bilinguismu palfettu olganizzatu da l’assòziu di li studenti indipendentisti Su Majolu.

Illa sirata, si faeddarà di l’opari di tre fèmini saldi cu l’autóri mattessi chi arani a intilvinè illu dibàttitu. Alessandra Corda, di Santu Diadòru, cu “Lu Principeddhu” (Le Petit Prince), traduzioni in gadduresu di lu mintuatu libbru di Antoni Di Saint Exupéry; Francesca Ruju, di Telti, invèci ha scrittu pà li steddi un contu invintatu, “La muschita malignona”, una fola pa ca’ Liliana Pinducciu, pur’idda teltesa, ha filmatu li dissigni chi accumpagnani lu scrittu tradottu ‘poi in italianu da Salvatorica Inzaina.

Illu rasgionu chi sigarà tra autóri e pùbblicu s’arà a cuntrastà innantu a li muttii chi ani pultatu li primmi a sciuarà pa li trabaddi soi la linga gadduresa, una linga pa pinsà e scrii chisti libbri e finza campà la ‘ita d’ugna dì. Un momentu pa discuttì cun pruvvettu innant’ a comu si possia trasmittì la cultura di lu locu nostru mattessi scriendi e faeddendi la linga mamma.

Impostu, dunca, ghjoi in Àula Cervantes, Dipaltimentu di Sciènzi Umanìstichi e Sòziali, Via Roma 151 a Sàssari. Continua la lettura di Sàssari: la littaratura in gadduresu pa li steddi

Tèmpiu: nisciun miraculu. Lu Sacru Cori laca Rinagghju

Rinagghju
Conferenza stampa dello scorso marzo per la presentazione del progetto Sacro Cuore e la concessione del compendio da parte del Comune (Foto: La Nuova Sardegna)

Lu passu indaretu di lu Sacru Cori è una di chissi nuitai chi no arreani dugna dì. Dapoi di la cuncissioni di Rinagghju a cumenciu d’annu, Efisio Coni, parracu di lu Sacru Cori, ha fattu sapè lu ritiru di lu prugghjettu pa Rinagghju. Intinzioni manni chi aiani autu l’ala in primma passona di lu escamu Sanguinetti, ma abà lu locu è torra tutt’ in manu a lu Cumuni.

No so chjari li muttii di la dizzisioni, forsi difficultai olganizzativi e ulintariatu ‘inutu mancu, cu lu manegghju Biancareddu chi abà, puru figghjulendi lu statiali chi veni, doarà piddà pruvvidimenti e svultà siguramenti calche cosa illa prugrammazioni pa Tèmpiu. Puru palchì l’intinzioni di lu Sacru Cori – cu l’appogghju di lu Cumuni – aiani pultatu a priidè e spaltì spesi pa accunciugni pa guasi 60 milia euro.

Dunca, dapoi di l’anni passati e la lega fra Cumuni e Alba Immobiliare, l’ATI chi arià doutu gistì pa cincant’anni Rinagghju fendini un puntu di riffirimentu pa zittadini e viagghjadori, sighi listoria chena fini di Rinagghju, chi d’annu in annu è divintendi un locu sempri più mal tentu, cun latri e danni di stimà, a lu puntu chi lu manegghju a malagana è turratu illu pienu pussessu di lu locu andendi in legghj.

Dapoi chi lu Cunsiddu di Statu illu 2012 aia datu rasgioni a lu manegghju Frediani, da lu 2013 è statu pultatu addananzi lu trabaddu fra lu chiridori Sacru Cori e l’uffìzi. Finz’ arrià a malzu 2015, candu v’è stata la cunfirènzia cu li mezi d’infulmazioni pa prisintà lu prugghjettu a li zittadini. Abà, dapoi chi s’era faiddatu puru di miraculu da chinci a pocu, lu caminu chi polta Rinagghju a esse un centru economicu impultanti illu nord Saldigna pari sempri più longu.

Tempio: nessun miracolo. Il Sacro Cuore lascia Rinagghju

Il passo indietro del Sacro Cuore sul progetto che avrebbe dovuto aver luogo a Rinagghju è una di quelle notizie che non arrivano ogni giorno. A fronte della concessione avvenuta all’inizio dell’anno, Efisio Coni, parroco del Sacro Cuore, ha infatti comunicato il ritiro del progetto. Grandi propositi avevano avuto l’appoggio in prima persona da parte del vescovo Sanguinetti, ma oggi il luogo è nuovamente ed interamente nelle mani del Comune.

Non sono chiare le ragioni della decisione, forse difficoltà organizzative e volontariato venuto meno, con l’amministrazione Biancareddu che ora, anche in vista della prossima estate, dovrà prendere provvedimenti e cambiare sicuramente qualcosa nella programmazione per Tempio. Anche perché le richieste del Sacro Cuore – con l’appoggio del Comune – avevano portato a stimare e suddividere spese per manutenzioni per quasi 60 mila euro.

Dunque, dopo gli ultimi anni e il contenzioso tra Comune e Alba Immobiliare, l’ATI che avrebbe dovuto gestire Rinagghju per cinquant’anni facendone un punto di riferimento per cittadini e turisti, prosegue la storia infinita di Rinagghju, che di anno in anno diventa un luogo sempre più degradato, con furti e ingenti danneggiamenti, al punto che l’amministrazione è ritornata forzatamente nel pieno possesso dello spazio intraprendendo un contenzioso.

In seguito alla pronuncia del Consiglio di Stato, che nel 2012 aveva dato ragione all’amministrazione Frediani, dal 2013 è stato portato avanti un lavoro comune tra il richiedente Sacro Cuore e gli uffici. Il tutto fino ad arrivare a marzo 2015, quando ha avuto luogo la conferenza con stampa al fine di illustrare il progetto ai cittadini.

Ora, dopo aver parlato persino di miracolo a breve, la strada che porta Rinagghju ad essere un importante centro economico nel nord Sardegna pare sempre più lunga.

http://www.ilminuto.info/2015/12/tempio-nessun-miracolo-il-sacro-cuore-lascia-rinagghju/#more-37132

Poltu Turra. Lu M5S e li razzi VEGA

Lancio VEGA
Si illi mesi passati innant’ a lu manegghju comunali di Poltu Turra si pudia faiddà di cuntierri e irrasgiunati politichi, cun leghi ispissu folti tra lu M5S matessi e l’olgani d’infulmazioni, ogghj l’aria chi si rispira in paesi è più pisuta di lu solitu. In una cittai tulminatata da l’incuinamentu pisutu chi sighi da mezu secculu, chissu di Sean Christian Wheeler, sindacu di lu Movimento Cinque Stelle elettu cun palcentuali bulgari a làmpata passata, è uffizialmenti una chistioni abbeddu impultanti.

Lu cumenciu.  Illa zittadina turritana, a capidannu passatu aia fattu spapogliu l’aè saputu di lu prugghettu d’invistimentu di l’AVIO, multinazionali italiana di lu malcatu aerospaziali, pa la ricilca di 38 ettari illa zona industriali di Poltu Turra undi pruà li mutori di li razzi VEGA (Vettore Europeo di Generazione Avanzata). Comu si sa, l’AVIO mattessi è in poi in palti a lu prugghjettu DASS, Distretto Aerospaziale della Sardegna, liatu a lu suppostu ricuparu di lu Poligono Interforze del Salto di Quirra.

Li chjarimenti. A capidannu lu sìndacu Wheeler aia assiguratu la comunitài turritana e tutta la Sardegna innant’ a lu contu di AVIO, abbrendi parò illu mattessi mumentu umbè di dummandi. Lu M5S aia cunfilmatu li prugghjetti di l’azienda e li cuntatti ghjà auti – fra lu manegghju e li capizzoni AVIO chi – aia infulmatu ancora lu sìndacu – erani ghjà cuntrattendi cun Syndial pa uttinè lu locu illa cunnisciuta zona industriali di Poltu Turra, cussì cumprummissa a livellu ambientali e di salutu da esse cunsidarata area SIN, Sito di Interesse Nazionale per le Bonifiche.

Ani dispiltàtu dùbbi celti primmi isciuti di Wheeler innant’ a lu prugghjettu chi aia autu manera di idè illi primmi attoppi. Un tonu chi punia li mani addananzi – “l’ingegneri ani assiguratu chi no vi sarani cunsighenzi palticularmenti dannosi“. O puru dichjarazioni curiosi chi si no appogghjani diretti lu prugghjettu, di siguru no lu discuttini in manera crìtica a l’ochj di la zittadinànzia: “lu CO2 chi si criarà sarà cant’ e chissu di un cintinaiu di Panda a metano chi facini 20 milia chilometri” o “l’ipoclorito chi ‘enarà trattatu è lu mattessi chi si tratta pa disinfettà 40 piscini. Una situazioni chi facia pinsà, più e più palchì ca prupponi celti rasgiunamenti era stat’ elettu mintuendi come ‘alori passunali “andà in bicicletta e no aè una macchina“.

In dugna casu, lu chi teoricamenti dia esse una siguresa era la chjaresa. Li zitàdini ariani pudutu “sighì” la ulintai di l’AVIO e la prupposta di lu prugghjettu e pa chissu da chi a pocu si saria douta prumuì una siduta fra tutti li palti tuccati, cumpresa la suzzietài zivili.

La siduta pùbblica. Lu chi ambara di la stòria di li razzi VEGA è crònaca di chisti dì. L’attoppu dizzisu a lu cumenciu pa vennari, a li cincu di sirintina, è statu cun maraiglia di tutti dilattatu illa sirata di luni, dapoi d’esse statu spalisatu pròppiu illa mattessi ciurrata, la dì 16 di Li Santi. Più che una dilazioni, un cambiamentu. Vennari, difatti, l’attoppu v’è statu, ma antizipatu a la matinata e no più abbaltu a lu pùbblicu: ‘janni chjusi tra manegghju, M5S e dirigenti AVIO.

Lu prughjettu VEGA, par’abà, sighi chena difficultai.

Continua la lettura di Poltu Turra. Lu M5S e li razzi VEGA

Sassari. I ciurrata mundiali CCHS: cunfirènzia innantu a Sìndromi di Ondine

CCHS
Pa laciurrata mundiali CCHS, sàbbatu la dì 14 di Li Santi vi sarà in Sassari una cunfirènzia innant’ a la Sìndromi di Ondine. La CCHS, Congenital Central Hypoventilation Syndrome, si distinghi pa una difficultai di l’alenu illu sonnu cun muttii genètichi abbeddu rari. Cun tuttu di li passi innanzi fatti grazi la ricilca scientifica da li primmi anni 2000, li difficultai so ancora manni. Fra li tanti, lu no è àncora insirutu la Sìndromi di Ondine ill’irrigistri di li malattii irrari (faci eccezioni la Regioni Toscana) e la cunsighenti mancata difinizioni di li currispundenti Lea (Livelli essenziali di assistenza). Lu primmu casu di lu mali, in Lombardia, illu 1971 mentrecchì in Saldigna illu 1982. È lu casu di Cristian Cadoni, lu solu ill’isula e primmu in tuttu come diàgnosi a la nàscita. Lu cioanu bonesu tra li prummuidori di l’attoppu e rapprisintanti in Saldigna pa l’A.I.S.I.C.C. (Associazione Italiana Sindrome da Ipoventilazione Centrale Congenita). A ogghj, tra Saldigna e Italia, si contanti cilca sessanta casi di CCHS e 1200 illu mundu.

Tra li relatori, la presidenti di l’Assòziu La Nuova Speranza in Sardegna ONLUS, Loredana Cossu; lu Duttori Peppino Paffi, sululghjanu anestesista; Giovanni Ruggiu, ex primmàriu di rianimazioni di lu Santu Franciscu di Nuàru e la Duttoressa Antonella Sarubbo, infilmera prufissiunali specializata in unità DEA. Impostu a lu Saloni G.M. Angioy, illu Palazzu di la Pruìncia di Sassari, Piazza d’Italia, da li 10 di matinata. Continua la lettura di Sassari. I ciurrata mundiali CCHS: cunfirènzia innantu a Sìndromi di Ondine

Sassari. L’istoria chena fini: dibattimentu uparazioni Arcadia dilattatu a lu 22 di ghjnnagghju

arcadia

Dapoi di l’ultima audiènzia di lu 25 di magghju passatu, saria doutu finzamenti intrà illu ‘iu lu dibattimentu di lu “Pruzzessu Arcaida” chi l’ogghjmmai and’ addananzi da dec’anni e vidi 18 passoni accusati palte più appaltinenti alla manca indipendentista salda (sigundu lu 270-bis c.p.). Comu è risaputu, l’Avvucatura di Statu, illa passona di Francesco Caput, è prisenti pa l’aè ammissu comu palti zivili la Prisidenzìa di lu Cunsiddu di li Ministri e lu Ministériu di l’Internu. È chistu unu di li passagghj ghjurìdicamenti più cuntierrati e cuntistati da li difesi ill’audiènzi passati.

Ill’audiènzia d’arimani 12 di santigaìni illu Tribbunali di Sassari, dunca, s’aspittàa lu dibàttitu innantu li barraturi, unichi proi illu pruzzidimentu, più di una ‘olta fra li prattesi presi da l’avvucati chi si so lamintati di no aelli auti a dispusizioni da palti di l’accusa illi tempi e illi maneri priiduti. Li difinsori, parò, ani dummandatu altu tempu ancòra, sei mesi, pa studià lu colposu materiali di proa palchì, infattu all’audiènzia di lu 25 di magghju, lu matessi no è statu postu a dispusizioni prontamenti, ma solu la dì 24 di capidanni. Dapoi di lu faori di Caput innantu la pròroga pricuntata, lu ghjùdici ha rimandatu lu pruzessu a l’annu chi veni, la dì 22 di ghjnnagghju a li 09:30. Continua la lettura di Sassari. L’istoria chena fini: dibattimentu uparazioni Arcadia dilattatu a lu 22 di ghjnnagghju