Poltu Turra. Lu M5S e li razzi VEGA

Lancio VEGA
Si illi mesi passati innant’ a lu manegghju comunali di Poltu Turra si pudia faiddà di cuntierri e irrasgiunati politichi, cun leghi ispissu folti tra lu M5S matessi e l’olgani d’infulmazioni, ogghj l’aria chi si rispira in paesi è più pisuta di lu solitu. In una cittai tulminatata da l’incuinamentu pisutu chi sighi da mezu secculu, chissu di Sean Christian Wheeler, sindacu di lu Movimento Cinque Stelle elettu cun palcentuali bulgari a làmpata passata, è uffizialmenti una chistioni abbeddu impultanti.

Lu cumenciu.  Illa zittadina turritana, a capidannu passatu aia fattu spapogliu l’aè saputu di lu prugghettu d’invistimentu di l’AVIO, multinazionali italiana di lu malcatu aerospaziali, pa la ricilca di 38 ettari illa zona industriali di Poltu Turra undi pruà li mutori di li razzi VEGA (Vettore Europeo di Generazione Avanzata). Comu si sa, l’AVIO mattessi è in poi in palti a lu prugghjettu DASS, Distretto Aerospaziale della Sardegna, liatu a lu suppostu ricuparu di lu Poligono Interforze del Salto di Quirra.

Li chjarimenti. A capidannu lu sìndacu Wheeler aia assiguratu la comunitài turritana e tutta la Sardegna innant’ a lu contu di AVIO, abbrendi parò illu mattessi mumentu umbè di dummandi. Lu M5S aia cunfilmatu li prugghjetti di l’azienda e li cuntatti ghjà auti – fra lu manegghju e li capizzoni AVIO chi – aia infulmatu ancora lu sìndacu – erani ghjà cuntrattendi cun Syndial pa uttinè lu locu illa cunnisciuta zona industriali di Poltu Turra, cussì cumprummissa a livellu ambientali e di salutu da esse cunsidarata area SIN, Sito di Interesse Nazionale per le Bonifiche.

Ani dispiltàtu dùbbi celti primmi isciuti di Wheeler innant’ a lu prugghjettu chi aia autu manera di idè illi primmi attoppi. Un tonu chi punia li mani addananzi – “l’ingegneri ani assiguratu chi no vi sarani cunsighenzi palticularmenti dannosi“. O puru dichjarazioni curiosi chi si no appogghjani diretti lu prugghjettu, di siguru no lu discuttini in manera crìtica a l’ochj di la zittadinànzia: “lu CO2 chi si criarà sarà cant’ e chissu di un cintinaiu di Panda a metano chi facini 20 milia chilometri” o “l’ipoclorito chi ‘enarà trattatu è lu mattessi chi si tratta pa disinfettà 40 piscini. Una situazioni chi facia pinsà, più e più palchì ca prupponi celti rasgiunamenti era stat’ elettu mintuendi come ‘alori passunali “andà in bicicletta e no aè una macchina“.

In dugna casu, lu chi teoricamenti dia esse una siguresa era la chjaresa. Li zitàdini ariani pudutu “sighì” la ulintai di l’AVIO e la prupposta di lu prugghjettu e pa chissu da chi a pocu si saria douta prumuì una siduta fra tutti li palti tuccati, cumpresa la suzzietài zivili.

La siduta pùbblica. Lu chi ambara di la stòria di li razzi VEGA è crònaca di chisti dì. L’attoppu dizzisu a lu cumenciu pa vennari, a li cincu di sirintina, è statu cun maraiglia di tutti dilattatu illa sirata di luni, dapoi d’esse statu spalisatu pròppiu illa mattessi ciurrata, la dì 16 di Li Santi. Più che una dilazioni, un cambiamentu. Vennari, difatti, l’attoppu v’è statu, ma antizipatu a la matinata e no più abbaltu a lu pùbblicu: ‘janni chjusi tra manegghju, M5S e dirigenti AVIO.

Lu prughjettu VEGA, par’abà, sighi chena difficultai.

Continua la lettura di Poltu Turra. Lu M5S e li razzi VEGA

Saldigna: traspolti marìttimi da e pa la Cossica

Saremar
Tempi mali pa li traspolti da e pa la Saldigna. Da l’innariata CIN-Tirrenia di Onorato/Moby a lu sittori aereu cu la Ct-2 iscaduta lu 25 di santigaini, la Ghjunta Pigliaru faci sapè chi trabadda a un prugghjettu nou, s’arrea a la chistioni Saremar: guàsi 200 lochi di trabaddu in piriculu e la frisca proroga da palti di la Commissioni Europea pa pudè sighì lu silviziu finz’ a  lu 31 di malzu 2016.

Pròpriu innantu a l’algumentu di lu traspoltu marìttimu, vi so nuitai da la Cossica undi da pocu la Siduta cossicana s’è ditta a faori di li camini di nai Bonifacio-Lungoni e Propriano-Poltu Turra, in folza di “un chjaru intaressu economicu pa lu perìodu 2016-2022e figghjulendi a la scadenzia pa Saremar. Infattu, li guvelni doarani prividè un’offelta pa mantinè l’assi marìttimi.

Pa lu chi rigalda Bonifacio-Lungoni, lu ghjocu è in manu a li matessi gulveni centrali: la RAS è a faori di la cumpinsazioni economica, in cunfolmitai cu lu prugghjettu di l’Assessori Deiana di sighì l’appogghju pubblicu, mentri Propriano-Poltu Turra – chi par’abà no è agghjutatu cun finanziamenti pùbblichi – doaria ‘idè un impegnu cumunu Saldigna-Corsica. Continua la lettura di Saldigna: traspolti marìttimi da e pa la Cossica

Sassari. I ciurrata mundiali CCHS: cunfirènzia innantu a Sìndromi di Ondine

CCHS
Pa laciurrata mundiali CCHS, sàbbatu la dì 14 di Li Santi vi sarà in Sassari una cunfirènzia innant’ a la Sìndromi di Ondine. La CCHS, Congenital Central Hypoventilation Syndrome, si distinghi pa una difficultai di l’alenu illu sonnu cun muttii genètichi abbeddu rari. Cun tuttu di li passi innanzi fatti grazi la ricilca scientifica da li primmi anni 2000, li difficultai so ancora manni. Fra li tanti, lu no è àncora insirutu la Sìndromi di Ondine ill’irrigistri di li malattii irrari (faci eccezioni la Regioni Toscana) e la cunsighenti mancata difinizioni di li currispundenti Lea (Livelli essenziali di assistenza). Lu primmu casu di lu mali, in Lombardia, illu 1971 mentrecchì in Saldigna illu 1982. È lu casu di Cristian Cadoni, lu solu ill’isula e primmu in tuttu come diàgnosi a la nàscita. Lu cioanu bonesu tra li prummuidori di l’attoppu e rapprisintanti in Saldigna pa l’A.I.S.I.C.C. (Associazione Italiana Sindrome da Ipoventilazione Centrale Congenita). A ogghj, tra Saldigna e Italia, si contanti cilca sessanta casi di CCHS e 1200 illu mundu.

Tra li relatori, la presidenti di l’Assòziu La Nuova Speranza in Sardegna ONLUS, Loredana Cossu; lu Duttori Peppino Paffi, sululghjanu anestesista; Giovanni Ruggiu, ex primmàriu di rianimazioni di lu Santu Franciscu di Nuàru e la Duttoressa Antonella Sarubbo, infilmera prufissiunali specializata in unità DEA. Impostu a lu Saloni G.M. Angioy, illu Palazzu di la Pruìncia di Sassari, Piazza d’Italia, da li 10 di matinata. Continua la lettura di Sassari. I ciurrata mundiali CCHS: cunfirènzia innantu a Sìndromi di Ondine

Teulada. Il FIU: “Obiettivo raggiunto su TJ, ora coordinamento unitario contro l’occupazione militare”

corteo Teulada
Il Fronte Indipendentista Unidu: Obiettivo raggiunto su TJ, ora coordinamento unitario contro l’occupazione militare

Quella di martedì 3 a Teulada/Sant’Anna Arresi è stata una giornata campale per tutto il movimento contro l’occupazione militare della Sardigna. Una giornata che ha dimostrato che i fogli di via sul movimento studentesco di Casteddu e la Rete No Basi Né Qui Né Altrove hanno avuto l’unico effetto di mobilitare ancora più sardi contro la mortifera esercitazione NATO, Trident Juncture, ottenendo un importante risultato politico e organizzativo: l’interruzione – come testimoniato da decine di giornalisti e centinaia di indipendentisti, antimilitaristi e pacifisti – delle esercitazioni NATO dal momento in cui (ore 15:15 circa) una decina di attivisti ha raggiunto le reti riuscendo ad introdursi simbolicamente nella Base. La conseguenza poteva essere solo una: l’interruzione immediata di qualsiasi operazione bellica all’interno del Poligono di Teulada. Le versioni diramate dalla Difesa, dal Comandante del Poligono di Teulada e quello della Brigata Sassari, al contrario, sono patetiche dal momento che centinaia di manifestanti hanno udito benissimo esplosioni sino alle ore 15:00 e, precisamente, come documentato da ProgresTv, almeno fino alle 15:09. Esprimiamo dunque solidarietà incondizionata ai 12 militanti destinatari dei fogli di via del Questore Gagliardi che si sono presentati ugualmente con i bus da Casteddu, fermati e tradotti in caserma a Giba e lì trattenuti tutta la giornata, come altrettanta solidarietà e complicità esprimiamo ai 16 militanti che sono riusciti ad introdursi nel Poligono.

Rimarchiamo come Gagliardi non abbia prodotto alcuna ragionevole motivazione per via amministrativa per vietare la manifestazione di Teulada, se non un inquietante “segnale forte da dare” che non ha fatto altro che alzare la tensione e ledere i più elementari diritti civili. Dare “segnali forti” ad un movimento contro l’occupazione militare in assenza di qualsiasi manifestazione di reato significa reprimere e, nelle migliori delle ipotesi, assumere una vera e propria posizione politica in merito. Non ci risulta che i Questori agiscano in termini politici. Per questo, al pari di quanto richiesto in queste ore da varie organizzazioni politiche, sindacali e studentesche, anche il Fronte Indipendentista Unidu richiede l’immediato allontanamento del Questore Gagliardi.

Non contenta, dopo la comunicazione che diventa richiesta di autorizzazione con illegittimo divieto, la Questura di Cagliari ha gestito la giornata di martedì nel peggior modo possibile: ceck point in stile militare, perquisizioni a tappeto dalle prime ore del mattino e illegittime schedature di massa, oltre a un imponente spiegamento di forze dell’ordine, non inferiore a 600 unità, compreso il Nucleo Artificieri e l’Anti Terrorismo Pronto Impiego. Un clima di intimidazione e gestione ambigua del corteo sfociati nella carica all’imbocco della lingua di terra di Is Pillonis, carica immotivata (l’accesso non era sbarrato e le persone affluivano all’interno da oltre mezz’ora) ed estremamente pericolosa in quanto gli scudi della Polizia e della Guardia di Finanza spingevano verso il fiume e non verso lo slargo che costeggia il mare, più “in sicurezza”.

Come in seguito alla grande manifestazione di Capo Frasca dello scorso anno, il Fronte Indipendentista Unidu ripropone e rilancia da subito la lotta sull’occupazione militare della Sardigna. Una giornata come quella di Teulada è uno spartiacque determinante per accrescere la coscienza nazionale dei sardi sulla loro capacità di opposizione all’occupazione militare e avviare un lavoro condiviso tra organizzazioni politiche e della società civile che non arretri minimamente dagli obiettivi imprescindibili per il futuro della Natzione sarda: fine del servaggio militare EI e NATO, chiusura Poligoni, ripristino e bonifiche dei territori, riconversione economica. Noi la Sardigna di domani la vogliamo incominciare dalla salute e dalla pace. La militarizzazione feroce della Sardigna nell’ultimo mezzo secolo dimostra come lo Stato italiano per la nostra Nazione non voglia né pace né salute, ma solo una Colonia a disposizione. Questo perché l’occupazione militare della Sardegna è tale in quanto inserita sotto la giurisdizione e gli interessi nazionali italiani di primissimo piano. Dopo sessant’anni di NATO e oltre mezzo milione di emigrati non ci sono ragionevoli motivi per pensare che lo Stato italiano abbia altre prospettive per la Sardegna. Solo i sardi, autodeterminandosi, possono essere artefici del loro benessere e del loro sviluppo.

Indipendentzia!

Teulada: le dichiarazioni post-manifestazione (di Marco Piccinelli)

teulada corteo 3

Abbiamo raccolto – e riportato – le voci e le dichiarazioni di alcuni esponenti di organizzazioni politiche e sindacali della Sardegna a seguito della manifestazione antimperialista di Porto Pino, contro le esercitazioni dell’operazione NATO Trident Juncture 2015 presso il poligono di Teulada

Luigi Piga – Fronte indipendentista unidu

10702045_10202821782493222_1625709024694912026_n

L’esponente del Fronte indipendentista unidu, raggiunto da Sinistra in Europa dichiara, in merito agli scontri avvenuti, che «è falsa la versione dello sfondamento del blocco da parte di alcuni tra i manifestanti per arrivare alla base: i dirigenti di polizia e carabinieri hanno, per mezz’ora, fatto affluire decine di persone dentro una lingua di terra non bloccata per poi all’improvviso introdurvi le forze in tenuta antisommossa spaccando il corteo e caricando dal lato più pericoloso, quello del fiume. E’ stato un atto irresponsabile ed estremamente pericoloso».
Prima della manifestazione, in ogni caso, il Fronte si era così espresso riguardo le mobilitazioni di Cagliari e Teulada: «Il Fronte Indipendentista Unidu aderisce alle mobilitazioni contro l’occupazione militare della Sardegna e contro lo svolgimento dell’esercitazione Trident Juncture e invita tutti i cittadini sardi che hanno a cuore la difesa della loro terra e la difesa della pace fra i popoli a scendere in piazza. La Trident Juncture 2015, la più imponente esercitazione NATO degli ultimi 15 anni a conclusione di una intensissima stagione di esercitazioni e addestramenti. In particolare il poligono di Capo Teulada sarà uno degli epicentri dell’esercitazione NATO. Qui è previsto il bombardamento contro la costa sarda, lo sbarco di reparti anfibi italiani, USA e del Regno Unito e di altri trenta stati aderenti all’alleanza imperialista NATO. Data la situazione di forte crisi internazionale e dati i mezzi straordinari messi in campo possiamo dire che si tratta non di una esercitazione ma di una operazione di preguerra».

Gianluca Collu – ProgReS – Progetu Republica

476632_376962479006005_1491095721_o

Per Gianluca Collu, anch’egli raggiunto telefonicamente da Sinistra in Europa: «La manifestazione è andata a buon fine, a parte qualche scontro,siamo riusciti ad ottenere risultati importanti, a far emergere l’incompatibilità dei poligoni militari italiani in Sardegna. Rimane il rammarico che queste giuste manifestazioni di dissenso arrivino quando le esercitazioni stanno per concludersi, perché il 6 novembre Trident Juncture terminerà. E questo, naturalmente, dal nostro punto di vista, rappresenta un’altra netta irresponsabilità del Presidente Pigliaru e della Giunta Regionale dal momento che, pur essendo a conoscenza da mesi della esercitazione Trident Juncture, si è guardato bene dall’informare l’opinione pubblica sarda preferendo difendere gli interessi dello Stato italiano a discapito dell’interesse nazionale Sardo e dei suoi cittadini»».

Inoltre: «Oltre a questo, c’è anche il fatto che si difendono gli interessi delle lobby delle armi, perché con il piano Smart Specialization Strategy della Sardegna per i prossimi sette anni (2014-2020) si è inserito il comparto dell’aerospazio come tema strategico di sviluppo. Si garantiranno, in sostanza, più di 200 milioni di euro ad aziende impegnate nello sviluppo di tecnologie militari».
A Teulada, in ogni caso, ieri le esercitazioni si sono fermate, ed è un fatto importante: «Manifestare è sempre giusto, specie perché si risvegliano le coscienze di molti Sardi, annebbiate – spesso – da un sistema mediatico che non pone in condizione di analizzare la realtà delle cose, prova ne sono state le interviste di Videolina alle persone del luogo in cui si svolgeva la dimostrazione».

Giacomo Meloni – segretario della CSS (Confederazione Sindacale Sarda)

12185168_457756851075713_3472303641816371640_o

«Caro Sig. Questore di Cagliari, e se dovessimo noi sardi dare a lei il foglio di via come indesiderato nella nostra terra?  Un tempo nelle prerogative della RAS era previsto che il Presidente della Giunta Regionale della Sardegna esprimesse il gradimento sulle alte cariche e sui Manager delle Aziende di Stato inviate nell’Isola. Ricordo che il compianto Presidente Mario Melis non esitò a negare l’assenso alla nomina del Presidente dell’Enel in Sardegna bloccandola.
Se il Presidente Francesco Pigliaru interpretasse correttamente il grido dei sardi contro le servitù militari e lo stupro perpetrato dalle esercitazioni NATO Trident Juncture, dovrebbe uscire pubblicamente dichiarando il non gradimento di tutte quelle autorità che hanno permesso questo disastro nella nostra Sardegna.
Sul comportamento del Questore di Cagliari, che ha ordinato l’aperta repressione di una manifestazione pacifica e popolare davanti al perimetro della base di Teulada dove si svolgevano le esercitazioni di guerra non autorizzate e illegali per lo spirito e la lettera della Costituzione Italiana, non solo non si deve tacere, ma il Presidente della Giunta della Sardegna dovrebbe chiedere il trasferimento dello stesso Questore che ha offeso la dignità del popolo sardo».

Sardegna: scontri a Teulada contro le esercitazioni della NATO (di Marco Piccinelli)

Foto: Sardinia Post
Foto: Sardinia Post

La Sardegna scende di nuovo in piazza contro le esercitazioni militari, contro i poligoni e contro le manovre di guerra della NATO: indipendentisti, comunisti, anarchici e pacifisti si sono dati appuntamento per oggi 3 novembre (Teulada) e per lo scorso 31 ottobre (Cagliari) per due cortei volti a ribadire la propria posizione contraria alle esercitazioni dell’operazione Trident Juncture sul territorio Sardo. Continua la lettura di Sardegna: scontri a Teulada contro le esercitazioni della NATO (di Marco Piccinelli)

Trident Juncture. FIU: “solidarietà a rete No Basi e massima mobilitazione per Teulada”

Fronte

La manifestazione di ieri a Casteddu ha segnato un’altra tappa della lotta all’occupazione militare in Sardigna.

Lotta che si sta profilando in tutta la sua violenza e drammaticità: la Trident è l’operazione di addestramento Nato (nota) più imponente degli ultimi trent’anni e si sta svolgendo sul suolo sardo.

Il dispiegamento di forze umane e militari ha potuto agire e sta agendo, inverosimilmente, quasi senza nessuna contrapposizione organizzata, popolare e politica da parte del movimento indipendentista e nazionalista.

Questa debolezza è stata ben letta dallo stato italiano che è passato all’attacco. Il giorno prima della manifestazione a Casteddu sono stati notificati a 20 attivisti antimilitaristi, militanti in diverse organizzazioni, i fogli di via. Notifiche con cui si impedisce loro di entrare o sostare nei territori confinanti i poligoni per una durata di tre anni. Diffide immotivate e pretestuose basate sul fatto che alcuni militanti avrebbero fatto sopralluoghi nel perimetro della base, cosa abbastanza ovvia quando si prepara una manifestazione e si deve comprendere il percorso, soprattutto se in zone non urbane.

Riteniamo comunque che tagliare simbolicamente una rete ed invadere il perimetro militare pacificamente per rivendicare la proprietà di quella terra, non siano atti di violenza e che anzi siano la base di una disobbedienza civile necessaria a cacciare gli occupanti dalla nostra terra.

A ciò si aggiunge la notizia fresca di ieri che la Questura di Cagliari non ha autorizzato la manifestazione a Teulada, non accettando la comunicazione e dichiarando la divisione tra “buoni e cattivi” del movimento contro l’occupazione militare, facendo in buona sostanza capire che quella di Cagliari è la manifestazione buona e quella di Teulada quella cattiva.  Va da sé che lo stato sta venendo meno, nuovamente, al riconoscimento del diritto democratico di manifestazione del dissenso, fatto gravissimo e indicativo della volontà a reprimere il movimento antimilitarista e contro l’occupazione militare.

Riteniamo doveroso che chiunque riconosca il diritto democratico a manifestare, che chiunque ritenga di essere indipendentista, che ogni cittadino sardo contrario all’occupazione militare si schieri apertamente in solidarietà ai nostri connazionali colpiti dalla repressione preventiva dello stato italiano, e si schieri apertamente partecipando a Teulada per dire no al divieto di manifestazione, per dire no alle bombe italiane e Nato in Sardigna, per dire no al tentativo di criminalizzazione, repressione e isolamento del movimento antimilitarista e contro l’occupazione militare in Sardigna.

Contro la logica dei buoni e cattivi presenza e solidarietà, per la costruzione della nostra sovranità territoriale e politica della nazione sarda, tutti a Teulada!

Indipendentzia!

Fronte Indipendentista Unidu