Archivi tag: DASS

Tempio, occupazione militare: lunedì presentazione del Dossier PISQ alla Biblioteca G.M. Dettori

Tempio, occupazione militare: lunedì presentazione del Dossier PISQ alla Biblioteca G.M. Dettori

Lunedì 22 maggio 2017, nell’Aula Magna della Biblioteca G.M. Dettori di Tempio Pausania, il Fronte Indipendentista Unidu presenta il 1° Dossier sul Poligono d’Addestramento Interforze del Salto di Quirra (PISQ), documento realizzato dal Tavolo di lavoro “Economia, salute, ambiente, territorio” di A Foras – Movimentu contra s’ocupatzione militare.

Verrà ospitata a Tempio la presentazione del lavoro svolto negli ultimi mesi, anche in vista del prossimo appuntamento: una lunga giornata di sensibilizzazione e partecipazione popolare con A Foras Fest, in programma per il 2 giugno 2017 a Cagliari.

Il Dossier sul PISQ è stato realizzato per la manifestazione del 28 aprile passato, “Sa Die de sa Sardigna contra s’ocupatzione militare”, lanciata da A Foras proprio a Quirra.

Il lavoro è il frutto dell’impegno di decine di militanti attivi in A Foras che hanno partecipato nel corso dei mesi al Tavolo di lavoro citato, uno dei vari ambiti di studio e approfondimento.

Sono sei in tutto i Tavoli di lavoro che si occupano a 360° del tema della militarizzazione della Sardegna. Dal Tavolo Scuola e Università a quello dedicato al DASS – Distretto Aerospaziale della Sardegna, passando per l’RWM, la fabbrica di armamenti di Domusnovas nota per rifornire prevalentemente l’Arabia Saudita impegnata nell’aggressione allo Yemen.

Il Dossier PISQ verrà illustrato da Michele Salis, militante di A Foras che ha curato la parte riguardante le ricadute economiche, oltre alla revisione complessiva dell’intero Dossier, e da Luigi Piga, del Fronte Indipendentista Unidu, che si è occupato della parte storica e demografica.

Inoltre, verranno presentati e dibattuti anche gli altri capitoli del Dossier PISQ: il procedimento penale in corso a Lanusei “Veleni di Quirra” e il richiamato progetto DASS. La presentazione è in programma a partire dalle ore 18:00.

Poltu Turra. Lu M5S e li razzi VEGA

Lancio VEGA
Si illi mesi passati innant’ a lu manegghju comunali di Poltu Turra si pudia faiddà di cuntierri e irrasgiunati politichi, cun leghi ispissu folti tra lu M5S matessi e l’olgani d’infulmazioni, ogghj l’aria chi si rispira in paesi è più pisuta di lu solitu. In una cittai tulminatata da l’incuinamentu pisutu chi sighi da mezu secculu, chissu di Sean Christian Wheeler, sindacu di lu Movimento Cinque Stelle elettu cun palcentuali bulgari a làmpata passata, è uffizialmenti una chistioni abbeddu impultanti.

Lu cumenciu.  Illa zittadina turritana, a capidannu passatu aia fattu spapogliu l’aè saputu di lu prugghettu d’invistimentu di l’AVIO, multinazionali italiana di lu malcatu aerospaziali, pa la ricilca di 38 ettari illa zona industriali di Poltu Turra undi pruà li mutori di li razzi VEGA (Vettore Europeo di Generazione Avanzata). Comu si sa, l’AVIO mattessi è in poi in palti a lu prugghjettu DASS, Distretto Aerospaziale della Sardegna, liatu a lu suppostu ricuparu di lu Poligono Interforze del Salto di Quirra.

Li chjarimenti. A capidannu lu sìndacu Wheeler aia assiguratu la comunitài turritana e tutta la Sardegna innant’ a lu contu di AVIO, abbrendi parò illu mattessi mumentu umbè di dummandi. Lu M5S aia cunfilmatu li prugghjetti di l’azienda e li cuntatti ghjà auti – fra lu manegghju e li capizzoni AVIO chi – aia infulmatu ancora lu sìndacu – erani ghjà cuntrattendi cun Syndial pa uttinè lu locu illa cunnisciuta zona industriali di Poltu Turra, cussì cumprummissa a livellu ambientali e di salutu da esse cunsidarata area SIN, Sito di Interesse Nazionale per le Bonifiche.

Ani dispiltàtu dùbbi celti primmi isciuti di Wheeler innant’ a lu prugghjettu chi aia autu manera di idè illi primmi attoppi. Un tonu chi punia li mani addananzi – “l’ingegneri ani assiguratu chi no vi sarani cunsighenzi palticularmenti dannosi“. O puru dichjarazioni curiosi chi si no appogghjani diretti lu prugghjettu, di siguru no lu discuttini in manera crìtica a l’ochj di la zittadinànzia: “lu CO2 chi si criarà sarà cant’ e chissu di un cintinaiu di Panda a metano chi facini 20 milia chilometri” o “l’ipoclorito chi ‘enarà trattatu è lu mattessi chi si tratta pa disinfettà 40 piscini. Una situazioni chi facia pinsà, più e più palchì ca prupponi celti rasgiunamenti era stat’ elettu mintuendi come ‘alori passunali “andà in bicicletta e no aè una macchina“.

In dugna casu, lu chi teoricamenti dia esse una siguresa era la chjaresa. Li zitàdini ariani pudutu “sighì” la ulintai di l’AVIO e la prupposta di lu prugghjettu e pa chissu da chi a pocu si saria douta prumuì una siduta fra tutti li palti tuccati, cumpresa la suzzietài zivili.

La siduta pùbblica. Lu chi ambara di la stòria di li razzi VEGA è crònaca di chisti dì. L’attoppu dizzisu a lu cumenciu pa vennari, a li cincu di sirintina, è statu cun maraiglia di tutti dilattatu illa sirata di luni, dapoi d’esse statu spalisatu pròppiu illa mattessi ciurrata, la dì 16 di Li Santi. Più che una dilazioni, un cambiamentu. Vennari, difatti, l’attoppu v’è statu, ma antizipatu a la matinata e no più abbaltu a lu pùbblicu: ‘janni chjusi tra manegghju, M5S e dirigenti AVIO.

Lu prughjettu VEGA, par’abà, sighi chena difficultai.

Continua la lettura di Poltu Turra. Lu M5S e li razzi VEGA