Archivi tag: Wheeler

Poltu Turra. Dapoi di li razzi, telzu incinnaradori. Pigliaru sciuarigghja di no dizzidì

Inceneritori agosto 2015 FQ
Situazione e prospettiva inceneritori in Italia e in Sardegna ad agosto 2015. (Infografica: Fatto Quotidiano)

Poltu Turra. Dapoi di li razzi, telzu incinnaradori. Pigliaru sciuarigghja di no dizzidì

Pa lu D.Lgs rigaldanti lu Sblocca Italia riffirutu all’incinnarimentu di l’alga, sigundu lu Ministru à l’Ambienti italianu Poletti era nizissàriu fa lestru  Era lu cumenciu di capidannu e à lu caminu priiduto pa l’incinnaramentu – rinfolzu pa 2,5 milioni di tonnellati l’annu – si dagghjani centu dì di tempu. Dunca ill’annu nou è abbeddu la pressioni innant’ a la chistioni, più e più chi fra li distinazioni abà v’è puru Poltu Turra. Pa la Ghjunta Pigliaru la primma cosa è fa chjaresa. “No incinnaradori, si chjama termovalorizzadòri“: passà cussì da li parauli di l’Assessora a l’Ambienti, Donatella Spano, lu mancatu pareri pa lu prughjettu di un telzu incinnaradori in Saldigna, unu di li 12 impianti chi li guvelnu Renzi vò fraicà in mezu a li manovri pa fa ripprindì l’economia italiana chi aiani ghjà tuccatu la Saldigna aendi alzatu li ‘alori di piriculu pa li mitalli pisuti intundu li poligoni militari. Pa l’Assessora, lu cuntrastu è sì in banca ma andà turratu a piddà in manu dapoi di lu statiali chi veni. Dichjarazioni tantu attindenti cantu pìciu pìciu chi facini pinsà a una iputeca pisuta pa un caminu pro incinnaradori di sighì illu 2016.

A lu cumenciu, lu dissignu di lu guvelnu Renzi no priidìa alti incinnaradori oltri li dui ghjà in Saldigna: Tossilo in mezu e Macchiareddu in Casteddu. Pa lu primmu, poi, la cuntierra s’era infiarata da primma pa lu revamping di li linii di smaltimentu ‘echj e lu rinfolzu: 40 milioni d’invistimentu e un incinnarimentu pa più di 60.000 tonnellati l’annu. Proghjettu Tossilo assiguratu da lu Partito dei Sardi, chi ha vistu Paolo Maninchedda, Assessori Trabaddi Pubblichi e prisidenti di lu Pds, fa un passu indaretu in cunfrontu a lu 2010 candu – in minurìa – era prummuidori pa filmà l’incinnarimentu di l’alga.

Lu telzu incinnaridori venaria distinatu a la zona industriali di Poltu Turra, ammanigghjata da lu Movimento Cinque Stelle di lu primu zittadinu Sean Christian Wheeler. L’intinzioni di lu guvelnu italianu cumproani la zittadina turritana comu locu disiciatu pa prugghjetti palticularmenti dannosi e in dugna locu no vuluti. La pinsata di l’incinnaridori difatti s’accuppigghja a lu prugghjettu di l’AVIO pa li proi di li razzi VEGA di punì sempri illa ZIR, innantu a tarreni Syndial pa ca’ s’è (s’èra?) cuntrattendi. Trattazioni, in viritai, cuati dapoi chi su sindacu di lu M5S ha dilattatu illu mesi di Sant’Andrìa la prisintazioni pubblica. Pocu e nudda ancòra si sa, a palti l’enolmi intaressu economicu chi è in baddu pa li proi VEGA: oltri 200 milioni di euro. Continua la lettura di Poltu Turra. Dapoi di li razzi, telzu incinnaradori. Pigliaru sciuarigghja di no dizzidì

Poltu Turra. Lu M5S e li razzi VEGA

Lancio VEGA
Si illi mesi passati innant’ a lu manegghju comunali di Poltu Turra si pudia faiddà di cuntierri e irrasgiunati politichi, cun leghi ispissu folti tra lu M5S matessi e l’olgani d’infulmazioni, ogghj l’aria chi si rispira in paesi è più pisuta di lu solitu. In una cittai tulminatata da l’incuinamentu pisutu chi sighi da mezu secculu, chissu di Sean Christian Wheeler, sindacu di lu Movimento Cinque Stelle elettu cun palcentuali bulgari a làmpata passata, è uffizialmenti una chistioni abbeddu impultanti.

Lu cumenciu.  Illa zittadina turritana, a capidannu passatu aia fattu spapogliu l’aè saputu di lu prugghettu d’invistimentu di l’AVIO, multinazionali italiana di lu malcatu aerospaziali, pa la ricilca di 38 ettari illa zona industriali di Poltu Turra undi pruà li mutori di li razzi VEGA (Vettore Europeo di Generazione Avanzata). Comu si sa, l’AVIO mattessi è in poi in palti a lu prugghjettu DASS, Distretto Aerospaziale della Sardegna, liatu a lu suppostu ricuparu di lu Poligono Interforze del Salto di Quirra.

Li chjarimenti. A capidannu lu sìndacu Wheeler aia assiguratu la comunitài turritana e tutta la Sardegna innant’ a lu contu di AVIO, abbrendi parò illu mattessi mumentu umbè di dummandi. Lu M5S aia cunfilmatu li prugghjetti di l’azienda e li cuntatti ghjà auti – fra lu manegghju e li capizzoni AVIO chi – aia infulmatu ancora lu sìndacu – erani ghjà cuntrattendi cun Syndial pa uttinè lu locu illa cunnisciuta zona industriali di Poltu Turra, cussì cumprummissa a livellu ambientali e di salutu da esse cunsidarata area SIN, Sito di Interesse Nazionale per le Bonifiche.

Ani dispiltàtu dùbbi celti primmi isciuti di Wheeler innant’ a lu prugghjettu chi aia autu manera di idè illi primmi attoppi. Un tonu chi punia li mani addananzi – “l’ingegneri ani assiguratu chi no vi sarani cunsighenzi palticularmenti dannosi“. O puru dichjarazioni curiosi chi si no appogghjani diretti lu prugghjettu, di siguru no lu discuttini in manera crìtica a l’ochj di la zittadinànzia: “lu CO2 chi si criarà sarà cant’ e chissu di un cintinaiu di Panda a metano chi facini 20 milia chilometri” o “l’ipoclorito chi ‘enarà trattatu è lu mattessi chi si tratta pa disinfettà 40 piscini. Una situazioni chi facia pinsà, più e più palchì ca prupponi celti rasgiunamenti era stat’ elettu mintuendi come ‘alori passunali “andà in bicicletta e no aè una macchina“.

In dugna casu, lu chi teoricamenti dia esse una siguresa era la chjaresa. Li zitàdini ariani pudutu “sighì” la ulintai di l’AVIO e la prupposta di lu prugghjettu e pa chissu da chi a pocu si saria douta prumuì una siduta fra tutti li palti tuccati, cumpresa la suzzietài zivili.

La siduta pùbblica. Lu chi ambara di la stòria di li razzi VEGA è crònaca di chisti dì. L’attoppu dizzisu a lu cumenciu pa vennari, a li cincu di sirintina, è statu cun maraiglia di tutti dilattatu illa sirata di luni, dapoi d’esse statu spalisatu pròppiu illa mattessi ciurrata, la dì 16 di Li Santi. Più che una dilazioni, un cambiamentu. Vennari, difatti, l’attoppu v’è statu, ma antizipatu a la matinata e no più abbaltu a lu pùbblicu: ‘janni chjusi tra manegghju, M5S e dirigenti AVIO.

Lu prughjettu VEGA, par’abà, sighi chena difficultai.

Continua la lettura di Poltu Turra. Lu M5S e li razzi VEGA

Porto Torres. Caos bilancio: Wheeler contro tutti. Spunta “comunicazione informale” con la RAS

Il duro sfogo di questa mattina del Sindaco del M5S di Porto Torres ,Sean Wheeler, nei confronti de La Nuova Sardegna (Foto: La Nuova Sardegna)

Bufera a Porto Torres per le forti dichiarazioni del neo Sindaco del Movimento Cinque Stelle, Sean Christian Wheeler. Materia del contendere, un articolo pubblicato sulle pagine de La Nuova Sardegna in data odierna sul rischio di commissariamento per la città turritana a causa della mancata approvazione del bilancio preventivo. Il sindaco pentastellato ha smentito duramente, attaccando in modo scomposto la versione del giornale, tirando in ballo corruzione dei partiti, la complicità PD-La Nuova e la Mafia, annunciando perfino di aver interrotto l’abbonamento comunale con la testata giornalistica definita “carta straccia“.

In realtà, lo scorso maggio in Gazzetta Ufficiale veniva comunicato un “ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali” stabilendo che “il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015“. Accadeva il 13 maggio scorso a firma, ovviamente, di Angelino Alfano, Ministro degli Interni, previo richiamo alla conferenza Stato-città ed autonomie locali che aveva espresso parere favorevole nella seduta del 7 maggio. Oggi, in tarda mattinata, un’ulteriore eccezione sul tema che non riguarda, però, le amministrazioni sarde. Per la Regione Siciliana, come comunicato dall’agenzia Askanews, il Viminale ha difatti deliberato una nuova proroga del termine per gli enti locali e relativi bilanci di previsione, come sollecitato dal presidente Anci Sicilia, Leoluca Orlando.

Mentre il caso Porto Torres veniva rilanciato da varie testate on-line e diffuso tramite social network, è pervenuta nel pomeriggio una nota del Comune di Porto Torres, rassicurando sugli sviluppi della vicenda e affermando che “la RAS è già stata informata per le vie brevi e ha comunicato informalmente che nel seguire la procedura prospettata dall’esecutivo non esistono, e non ci sono mai stati, rischi di commissariamento“.

Dunque, l’attenzione si sposta ora sulla comunicazione informale che la Giunta di Porto Torres avrebbe ricevuto da Cagliari con annessa approvazione dello svolgimento delle procedure e l’assenza del rischio di commissariamento. La Nuova Sardegna, diretta interessata nella vicenda, dopo la solidarietà dell’Ordine dei giornalisti e Assostampa, accenna indiscrezioni da Viale Trento circa una presunta diffida formale che l’amministrazione turritana starebbe per ricevere, con il  rischio sempre più concreto della nomina di un commissario ad acta.