Archivi tag: gallurese

Occupazioni militari. A Foras Camp 2016

afora camp

Occupazioni militari. A Foras Camp 2016

 https://aforascamp2016.noblogs.org/internacionalcalls/

CHIAMATA GADDHURESU

La Saldigna è la reggioni più militarizzata d’Europa, l’ìsula uspitigghja ziraccumi militari umbè manni e diffarenti muntaturi liati a l’attivitai militari e l’accunumia di gherra, oltri a esse tuccata da proi militari e pruduzioni di almamenti ogghjimai da dècenni. Chista attivitai tocca in tuttu e pal tuttu la ita di li passoni, lu sò dirittu a la tarra, innant’ a salutu e ambienti. La ziracchia militari si pìdda più di 35 milia èttari, e si cuntemu puru chissi a mari, lu locu tuccatu è in tuttu più mannu di la Saldigna intrea; vi sò Pòligoni (Capu Frasca, Capu Teulada), un Pòligono pa li proi innant’ a l’almamenti noi, un areopoltu militari (Decimomannu), una frabbica di bombi (Domusnovas).

In dugna casu, la gherra contra l’occupazioni militari di la Saldigna sighi da altettantu tempu, a li olti cun folza manna e suzzessi, mancu inn’alti .

Tanti mumenti di muimenti mannu sò cuminciati illu 2014, dapoi di una manifestazioni di bulumu, cumprita cu l’intrata illa basi militari di lu pòligono di Capu Frasca, illu centru-ovest di l’ìsula. Chistu momentu ha fattu nascì una fasi noa di li gherri: sò nati cussì siduti e cumitati, vi sò stati tanti atti diretti, in mezu a chisti v’è chissa pa filmà Trident Juncture (una proa NATO abbeddu impultanti) a Teulada, illu sud-ovest di la Saldigna, illu mesi di Sant’Andria 2015.

Chisti cundizioni ani fattu iscì a campu lu bisognu di rinfulzà l’olganizzazioni di un muimentu cu li raichi illi tarritori, allalgatu e orizontali chi tinissia altu lu livellu di manegghju. Sò stati priiduti tre siduti generali (Bauladu, Aristani in lampata e a Lanusé illu mesi d’alghjola) sighendi un ghjiru mannu di più di 30 prisintazioni e rasgiunati illi comunitài di tutta l’ìsula.

Li siduti ani fattu nutà lu bisognu di apruffundì tanti algumenti, pa middurà e cundividì cantu si sa di l’occupazioni militari e li pussibuli maneri pa libbarassinni , e ammanigghjà cumunamenti li passi di la gherra chi venarà. Chisti attoppi sò stati puru una manera pa agattassi in momenti di sozializazioni e pa punì insembi diffarenti esperienzi, idei, pratichi chi venini da l’altettantu diffarenti lochi e li camini di ca l’è in palti.

La campéggiu sarà un altu passu ancora pa rinfulzà li liami fra li gruppi chi trabaddani innant’ a chisti algumenti, pa fraicà una cunuscenzia cumuna e spaltì punti di ista innant’ a divessi algumenti, oltri chi pa ammanigghjà la prossima passata di muimenti cumincendi da li blòcchi di vagghjimu chi è vinendi e l’azioni diretti contr’a tuttu lu cuntestu militari in Saldigna.

Vi sò sei algumenti prinzipali chi sarani rasgiunati: (1) Fa pettu a lu contu militarista illi scòli elementari, medi e superiori. (2) accunumia, trabaddu, salutu, ambienti: li cunsighenzi sòziali di l’occupazioni militari (3) La storia di lu muimentu contr’ a l’occupazioni militari in Saldigna e li scèn i intelnaziunali. (4) Lu trabaddu cumunu fra l’universitài saldi e li strutturi militari. (5) La frabbica di bombi di Domusnovas (RWM). (6) Comunicazioni di fóra, àlti e pruppaganda: crià un immagghjnàriu cumunu pa lu muimentu contr’ a l’occupazioni militari.

Lu campéggiu priidi puru umbè di mumenti di sozializazioni, comu giti, pruizioni, cuncelti e Dj-set, oltri chi cumpaltì rispunsibilità ill’olganizzazioni e illa gìstioni di lu campeggiu. Chista, cussì comu lu rispettu unu cu l’altu e lu trabaddu cumunu, è una palti altettantu impultanti pa fraicà la nostra gherra cumuna.

CHIAMATA E PROGRAMMA COMPLETO (SARDU)

S’Assemblea Generale Sarda contra s’ocupatzione militare cramat a collida totu sas sardas e sos sardos solidales chi bèngiant dae cale chi siat parte de su mundu e chi apant a coro sa defensa de custa terra, pro una chimbe-dies de cunfrontu e sotzialidade chi potzat èssere sa base teòrica e pràtica, propedèutica a un’atòngiu de blocos e atziones, contra a cale chi siat atividade militare in Sardigna.

Su percursu de s’assemblea generale de ocannu s’est realizende in prus tapas e bidet in su campègiu una reale possibilidade de sotzializatzione, iscàmbiu de informatziones ùtiles, ainas pro unu movimentu in crèschida a fines de fraigare complitzidade intro sos colletivos, sos sìngulos e sos assòtzios chi ant aderidu e chi s’atzapant collocadas in vàrias partes de sa Sardigna.

Amus detzisu de cunvocare su campègiu contra a s’ocupatzione militare de sa Sardigna dae su 7 a s’11 de cabudanni pro permìtere a is istudiantes de sas iscolas superiores de pòdere èssere presentes e dare su contributu issoro in intro de sos laboratòrios chi sunt essidos intro de sos addòbios de sas assemblea generale de Bauladu e Aristanis.

Su campègiu s’at a isboligare in su cuntestu galanu de su Buscu Seleni, chi si podet segudare dae s’istrada istatale 198 a pagos minutos dae Lanusè. In sa duda intro Maurreddia e Ogiastra, s’ispitziesa de unos cumpàngios e sa predispositzione de su logu a istrangiare eventos de custu tipu, nos at fatos detzìdere pro sa bidda manna ogiastrina.

Dae su puntu de vista nostru, est de fundamentale importu a batire unu tema tantu dìligu in su coro de unu territòriu chi istràngiat una parte de su polìgonu interfortzas de su Sartu de Chirra (su prus mannu de Europa); chi istràngiat su tribunale in su cale si isbòligat su protzessu ligadu a sos iscàndalos ambientales e sanitàrios chi in cussu polìgonu si sunt consumidos; in su cale sunt faghende sos pranos de ricunversione e sas tzerachias noas propostas dae su Partito Democratico comente su Distretu Aero-ispatziale de sa Sardigna, chi interessat s’aeroportu de Tortolì cantu a su PISQ.

In prus nos paret de importu a nos mòvere in unu territòriu chi bidet s’arbèschida de unu comitadu nou, Ogiastra-Sàrrabus contra a s’ocupatzione militare, cun su cale cumpartzire esperièntzias e cuntierras inghitzende dae su campègiu.

######################################

Programma:

Mèrcuris su 7 de cabudanni de su 2016: Die de abertura e acasàgiu

Atividades previstas:

– dae ora de sas 11:00 a sas 17

Intrada in su campègiu: acasàgiu, sistematzione e abertura info-point

– ora de sas 13:00

Gustare / pràngiu

– ora de sas 16:00 in sa sala tzentrale de s’edifìtziu

Assemblea plenària de introduida e presentada de su campègiu e de sas mesas de traballu

– ora de sas 20:30

Chena

Giòbia su 8 de cabudanni de su 2016

Atividades previstas:

– dae s’ora de sas 10:00 a sas 13:00

Laboratòriu: sas collaboratziones intro de sas universidades sardas e s’aparadu militare; s’indùstria de bombas de Domusnoas (sa RWM); comunicatzione cun arte e propaganda pro fraigare un’immaginàriu pro su movimentu contra a s’ocupatzione militare;

– ora de sas 13:00

Gustare / pràngiu

– dae s’ora de sas 16:00 a sas 19:00 laboratòriu:

Cuntrastare sa narratzione militarista in sas iscolas elementares, mesanas e superiores; economia, traballu, salude, ambiente e rutas sotziales de s’ocupatzione militares; s’istòria de su movimentu contra a s’ocupatzione militare in Sardigna e sos iscenàrios internatzionales.

– ora de sas 20:30

Chena

– ora de sas 21:30

Projetziones, sotzialidade e mùsica

Chenàbura su 9 de cabudanni de su 2016

Die de traballu de duas. Atividades previstas:

– dae s’ora de sas 10:00 a sas 13:00 laboratòriu:

Cuntrastare sa narratzione militarista in sas iscolas elementares, mesanas e superiores; economia, traballu, salude, ambiente e rutas sotziales de s’ocupatzione militares; s’istòria de su movimentu contra a s’ocupatzione militare in Sardigna e sos iscenàrios internatzionales.

– dae s’ora de sas 16:00 a sas 19:00 laboratòriu:

Sas collaboratziones intro de sas universidades sardas e s’aparadu militare; s’indùstria de bombas de Domusnovas (sa RWM); comunicatzione cun arte e propaganda pro fraigare un’immaginàriu pro su movimentu contra a s’ocupatzione militare;

– ora de sas 20:00:

Chena sotziale de auto-finantziamentu, gastos campègiu e cuntierras in su territòriu, pro aparaulare mutire Michele 3297892577

– ora de sas 22:30:

ispetàculos, mùsica, sotzialidade

Sàbadu su 10 de cabudanni de su 2016

Die de traballu de tres. Atividades previstas:

– ora de sas 10:00:

Atzione de volantinàgiu in Lanusè

– ora de sas 11:00:

Assemblea tzitadina contra a s’ocupatzione militare de sa Sardigna

– ora de sas 16:00:

Assemblea de tancada de AFORASCAMP2016: resocontu traballos de sos laboratòrios, organizatzione corteu tzitadinu, prospetivas de cumbata e blocos de atòngiu de sas atividades militares

– ora de sas 20:30:

Chena

– ora de sas 21:30:

Cuntzertu de auto-finantziamentu cun: Futta, Dr Dreher e CRC Posse, Tzoku e final set by Autcast Crew

Domìniga s’11 de cabudanni de su 2016

Atividades previstas:

– limpiadura de su padente, ismontadura tendas e “check out”

-ora de sas 13:00:

Gustare / pràngiu

– ora de sas 16:00:

Corteu tzitadinu contra a s’ocupatzione militare de sa Sardigna

##################################

A SI ACURTZIARE A SU CAMPÈGIU

Amus pensadu sas dies de cabudanni pro permìtere a, a chie si chèrgiat acurtziare pro sa prima bia a sa mobilitatzione contra a sas bases militares, de lu pòdere fàghere cun sos mèdios pròpios. Bolimus faeddare intre nois e a onni persone sena fraigare muros identitàrios o arresonos ideològicos chi nos atèsiant dae chie realmente bolemus segudare. No at a èssere unu campègiu de atzione direta ma una tapa de fràigu de sa cumbata pro s’atòngiu. S’obietivu est a rèndere totus còmplitzes e partètzipes a sos blocos e a sas atziones benidoras.

Su campègiu est completamente autofinantziadu e autogestidu, suportadu dae sos colletivos, organizatziones e individualidades ispartas subra su territòriu sardu. Amus a pedire a sos partetzipantes de contribuire a sos gastos de su campègiu lassende un’oferta lìbera in s’info point chi at a èssere presente in s’intrada de s’àrea tendas. Bos amus a pedire de bos prenotare pro sa chena manna chi semus organizende pro su sero de su chenàbura 9 de cabudanni a su nùmeru 3297892577 (Michele). S’ùrtimu momentu pro torrare a intro de sos gastos e intentare a collire carchi cosa pro sustènnere sa cumbata de atòngiu at a èssere su cuntzertu organizadu su sàbadu 10 de cabudanni 2016 a su cale bos cumbidamus a partetzipare e publitzidade cantu prus possìbile.

In prus de su logu tendas gosamus de sala riuniones/cunferèntzias, còmodos e dòtzia cun abba callenta, logu DJ set e coghina autogestida cun gravìllia. Est proibidu de manera severa a allumare fogos foras de sos logos lìtzitos, ghetare pabiràmene o àliga in intro de su padente e de s’àrea archeològica. Bos pregamus de bos batire pratos e tatzas torra impreàbiles de manera chi si fatzat prus paga àliga possìbile.

Pro s’ispìritu de sa cumbata chi giughimus a in antis e pro s’organizatzione chi nos amus dadu, bos averiguamus chi in su campègiu non cherimus ratzistas e fascistas, filo-militaristas, ispatziadores, isvilidos e fortzas de s’òrdine. Sunt imbetze atzetados amigos a 4 brancas.

#############################################

Lanusè e su buscu Seleni

Lanusè est una de sas biddas prus importantes de s’Ogiastra, sede de sa Diòtzesi e de su Cullègiu de sos Salesianos, de su Tribunale e de s’Ispidale Tzivile. Contat belle 6000 abitantes e est arrambadu che a un’anfiteatru chi dòminat sa badde e sa costera subra su mare. Su patrimòniu archeològicu at atestatziones chi andant dae su neolìticu reghente finas a s’edade romana. Sas chircas archeològicas cròmpidas in su territòriu ant atzapadu, in su Buscu Seleni, duas domos de gianas datadas a unu perìodu cumpresu intro de su XV e su VXIII sèculu a.C.. Su passadu suo lughente est testimoniadu galu oe dae sa presèntzia manna de tzentros culturales che a sos museos, crèsias, monumentos. Unu particulare tzinnu (CENNO) andat a s’Osservatòriu Astronòmicu “F. Caliumi” postu in su cùcuru de su Monte Amidda, a sa catedrale Maria Maddalena, ritza in s’annu 1927, a sa cresiedda campina de S. Cosma e Damianu. Lanusè est connota pro s’agradessimentu de su clima suo, subra totus pro sa presèntzia a pagos chilòmetros dae su tzentru de sa bidda de unu padente cun meda benas e meda animales che a sos sirbones, matzones, columbas agrestes, furàntzulos, etc…

Su Buscu Seleni

Su parcu archeològicu, imbèrghidu in unu padente de èlighes, castàngios e chercos, est situadu in pitzu de una campeda granìtica a 1000 metros subra su livellu de su mare, e atesu 5km dae su tzentru abitadu de Lanusè. In ie b’est su nuraghe “Gennacili” inghiriadu dae sa bidda nuràgica, cun duas tumbas de sos gigantes situadas a 500m de distàntzia dae su nuraghe e dae duos càntaros sagrados. Su nuraghe, fraigadu subra unu puntzone rocosu chi a tretos sostituit sa muradura, no est sarbadu de manera òtima, ma abarrat su basamentu inghiriadu dae un’aglomeradu de duas chentas pinnetas e restos de muros defensivos. Sas duas tumbas sunt realizadas cun granitu locale. Sa de unu, chi est datadu a su sèculu XV a.C., e a tipu istele tzentinada e presentat un’esedra mesu tunda, e de sas duas est sa prus minore ca mesurat 8m de longària. Sa tumba de duas chi est datadu a su sèculu XIV a.C. est de su tipu a filares (fraigada cun blocos de granitu traballadu) e mesurat 11m de longària pro 5m de largària pro 1,2m de artària. Sos materiales atzapados intro de sos iscavos si podent datare a s’edade de su brunzu mesanu e brunzu finale (dae su 1600 a.C. a su 900 a.C.). In s’esedra, sa zona mesu tunda a ogros de s’intrada de sas tumbas, si praticaiat su ritu de sa crochidura (iscritos latinos narant chi sos sardos nuràgicos dormiant unas dies a probe a sas tumbas de sos caros issoro pro los pòdere addobiare intro de su sonnu; probabilmente suta s’efetu de carchi pranta de su noscu).

Inditos istradales pro acudire a su buscu e dormire a fùrriu

Dae Lanusè si sighit s’istrada istadale 198 (essida cara a Nùgoro, bìviu Carmine e Gàiru), si prosighit galu 6km in diretzione Gàiru, s’isvìnculu pro su buscu Seleni e su parcu archeològicu s’atzapat a manu manca in su chilòmetru 85.

Pro chie chèrgiat acudire dae cale chi siat parte de sa Sardigna, bos cumbidamus a visitare su situ:

http://www.arst.sardegna.it/index.html

http://www.trenitalia.com/

In sas dies de su campègiu at a èssere disponìbile un’ispola chi at a ligare Lanusè a su Buscu.

Pro sas famìlias o sas persones chi chèrgiant dormire de manera prus còmoda respetu a sa tenda cun sacu-letu, at a èssere cumpilada una lista de locandas, bed and breakfast, air B&B e allogaderis chi ant a praticare prejos moderados pro sas dies de su campègiu.

Sa lista de sas informatziones pràticas at a èssere publicada in su situ: https://aforascamp2016.noblogs.org/

Pro informatziones logìsticas, pràticas e polìticas, podides iscrìere una mail a: aforasmilitaris@autistici.org, o cramare su nùmeru 3386377600 (Nicola).

ITALIANO

La Sardegna è la regione più militarizzata in Europa, l’isola ospita servitù militari molto estese e diverse installazioni legate all’attività militare e all’economia di guerra oltre a essere interessata da esercitazioni militari e produzione di armi ormai da decenni. Quest’attività ha un impatto profondo sulle vite delle persone, sul loro diritto alla terra, sulla salute e l’ambiente. Le servitù militari occupano più di 35mila ettari, se consideriamo anche le servitù a mare la superficie totale è più grande di quella dell’isola intera, ci sono poligoni (Capo Frasca, Capo Teulada), un poligono per il test di nuove armi (Salto di Quirra), un aeroporto militare (Decimomannu), una fabbrica di bombe (Domusnovas) ecc. Tuttavia, la lotta contro l’occupazione militare della Sardegna va avanti da altrettanto tempo, con momenti di grande forza e successo e altri meno.

Una nuova ondata di mobilitazioni è iniziata nel 2014, dopo una mobilitazione di massa conclusa dall’irruzione dentro la base militare del poligono di Capo Frasca, nel centro-ovest dell’isola. Questo episodio ha dato vita a una nuova fase delle lotte: sono nate assemblee e comitati, ci sono state chiamate per diverse azioni dirette, tra le quali quella che è riuscita a interrompere la Trident Juncture (un’importante esercitazione NATO) a Teulada, nel sud-ovest della Sardegna, nel novembre 2015.

Questi eventi hanno mostrato la necessità di portare e rafforzare l’organizzazione di un movimento radicato nei territori, decentrato e orizzontale che tenesse alto il livello di mobilitazione. Sono state organizzate tre assemblee generali (a Bauladu e Oristano, nel centro-ovest della Sardegna, in giugno del 2016, e a Lanusei, nel centro-est, nel luglio 2016), in seguito a un lungo tour di presentazioni e dibattiti in tutta l’isola.

Le assemblee hanno posto l’attenzione sulla necessità di approfondire una serie di temi, per migliorare e condividere la conoscenza dell’occupazione militare e delle possibili vie per liberarsene, e di organizzare collettivamente i prossimi passi della lotta. Questi incontri sono stati anche un’occasione per riunirsi in momenti di socializzazione e di messa in comune delle diverse esperienze, idee, pratiche provenienti dai diversi luoghi e dai percorsi dei partecipanti.

Il campeggio sarà un ulteriore passo per rafforzare le connessioni tra i diversi gruppi che lavorano su questi temi, per elaborare una conoscenza comune e condividere opinioni su diversi argomenti, oltre che per organizzare la prossima ondata di mobilitazioni a partire dai blocchi del prossimo autunno e le azioni dirette contro il complesso militare in Sardegna.

Ci sono sei argomenti principali che saranno discussi durante i workshops: (1) Contrastare la narrazione militarista nelle scuole elementari medie e superiori; (2) Economia, lavoro, salute, ambiente le ricadute sociali dell’occupazione militare; (3) La storia del movimento contro l’occupazione militare in Sardegna e gli scenari internazionali; (4) Le collaborazioni tra le università sarde e l’apparato militare; (5) la fabbrica di bombe di Domusnovas (RWM); (6) Comunicazione esterna arte e propaganda creare un immaginario per il movimento contro l’occupazione militare.

Il campeggio prevede anche molti momenti di socializzazione, tra i quali escursioni, proiezioni, concerti e dj set, oltre condividere responsabilità nell’organizzazione e nel funzionamento del campeggio. Questo, così come il rispetto reciproco e il lavorare assieme, è un aspetto altrettanto importante nella costruzione della nostra lotta comune.

Assimilazione linguistica è colonialismo. In Saldigna il bilinguismo è patologia (di Luigi Piga e Carlo Manca)*

bilinguismo-conta

Assimilazione linguistica è colonialismo. In Saldigna il bilinguismo è patologia (di Luigi Piga e Carlo Manca)*
Versione PDF: Assimilazione-linguistica-è-colonialismo di Piga e Manca

Continua la lettura di Assimilazione linguistica è colonialismo. In Saldigna il bilinguismo è patologia (di Luigi Piga e Carlo Manca)*

Sàssari: la littaratura in gadduresu pa li steddi

Gadduresu

Sàssari: la littaratura in gadduresu pa li steddi

É priidutu in Sàssari pa ghjoi, la dì 17 di Natali a li cincu di sirintina, l’eventu La littaratura in gadduresu pa li steddi, un mumentu a faori di lu bilinguismu palfettu olganizzatu da l’assòziu di li studenti indipendentisti Su Majolu.

Illa sirata, si faeddarà di l’opari di tre fèmini saldi cu l’autóri mattessi chi arani a intilvinè illu dibàttitu. Alessandra Corda, di Santu Diadòru, cu “Lu Principeddhu” (Le Petit Prince), traduzioni in gadduresu di lu mintuatu libbru di Antoni Di Saint Exupéry; Francesca Ruju, di Telti, invèci ha scrittu pà li steddi un contu invintatu, “La muschita malignona”, una fola pa ca’ Liliana Pinducciu, pur’idda teltesa, ha filmatu li dissigni chi accumpagnani lu scrittu tradottu ‘poi in italianu da Salvatorica Inzaina.

Illu rasgionu chi sigarà tra autóri e pùbblicu s’arà a cuntrastà innantu a li muttii chi ani pultatu li primmi a sciuarà pa li trabaddi soi la linga gadduresa, una linga pa pinsà e scrii chisti libbri e finza campà la ‘ita d’ugna dì. Un momentu pa discuttì cun pruvvettu innant’ a comu si possia trasmittì la cultura di lu locu nostru mattessi scriendi e faeddendi la linga mamma.

Impostu, dunca, ghjoi in Àula Cervantes, Dipaltimentu di Sciènzi Umanìstichi e Sòziali, Via Roma 151 a Sàssari. Continua la lettura di Sàssari: la littaratura in gadduresu pa li steddi

23 di làmpata: “La màgica e alcàna notti di Santu Ghjuanni” (di Quirina Ruiu*)

DSC_7616 - Copia
Rione San Giuseppe. Fochi di Santu Ghjuanni 2014 (Foto: Davide Cioncia)

La festa di Santu Ghjuanni Battista era ed è ancòra ogghj in celti zoni una di li più intarissanti e sintuti pa li sò riti e cirimùniali chi unìani lu sacru a lu pruffànu, la maìa a la religioni. In Gaddhùra, cussì come in tutta la Saldigna, chista festa tulbà abbhèddhu l’animi di li passoni rindendili ansiosi e timurosi. Cumbinà cu lu solstizio di lu stiu, cu lu cumenciu di una stagjoni nόa, a mitai di lu mesi di lampata (giugno). Lu triunfu di la lùci dìa esse cilibratu cun riti a l’aria abbalta. Era chissu lu mumentu di ricurrì a riti màgici pà garantì la rinàscita di la ‘ita. Lu 23 di lampata, alla vigghjlia di la festa, s’accindiani illi piazzali di li paesi fochi manni fatti cun muntoni d’albi odόrosi sicchi.

Lu focu era lu sìmbulu di la libbarazioni da dugna malu e silvìa a l’animi pa pulgassi. In chista notti speciali, masci e femini, tinendisi pa manu brincàni lu focu a lu gridu di “Cumpari e Cummari”. Si lìani cu un pattu simbόlicu chi era folti come la sanghinitài e ancora di più e li ubricagghja a dόveri di rispettu e amicizia pa tutta la ‘ita. Li gaddhùresi chi stagghjani illi custéri facìani lu bagnu in mari primma chi si ‘ussia pisàtu lu sόli e s’andagghja a piddhà l’ea màgica a li funtani sempri primma di fa sόli palchì si pinsaìa chi l’ea fussìa stata miraculόsa. Sempri alla vigghjlia, li femini facìani riti pà aè sintόri si si sarìani cuìuati entru l’annu e si lu sposu ‘ussìa statu riccu o pòaru. Andagghjani in campagna a signà li pianti di tarabbucciu (asfodelo) cun fiucchitti culurati, facìani un nodu e dugnuna esprimìa lu sò disicìu avvocchendisi a li folzi cilesti a nommu di Santu Ghjuanni. La dì infattu, ansiόsi, turrani a controllà li pianti e a ligghivi la solti.

Si ‘ussini agattatu illa pianta una frummìcula, lu sposu sarìa statu un capragghju, si ‘ussìni agattatu un mangoni, sarìa statu un vaccàgghju, sinnò vi ‘ussìa statu nuddha, lu sposu sarìa statu un pòareddhu. Un altu ritu pratticatu da li femini gaddhùresi era chissu d’accapità lu fiόri di la caldìccia chi vinìa brusgjatu e postu in una tazza d’ea lacàta tutta la notti fora illu davanzali; si la matina ‘ussìa rimpuddatu era signu di bona fultuna illu cuìuà. Cà in chista notti ‘ussia ‘istu la sò spera chena capu ill’ea di calche puzzoni, no ci arìa bucatu l’annu.

Un altu còmpitu di li femini era andà pa li campi a accapità l’albi mèdichi palchì, in occasioni di la suzzietà tra lu sόli e la luna, era cridenzìa chi lu lintori di la notti ‘ussìa criscìutu lu sò poteri di curà li malatii. L’alba ruda (ruta) era la più cilcàta tra chissi miraculόsi, subrattuttu pà lu sò pudèri di tinè alloga li dimòni e la rèula (la prucissioni di l’animi pinitenti) chi era assai timuta palchì cà l’arìa intuppata sarìa moltu entru l’annu. La ruda era tinuta come una punga da pultà sempri indosso pà no aè di chisti assucconi. Era puru cilcàta la spica aresta (lavanda) pà lu sò proffumu e vinìa trattata da li femini pà dà odόri beddhu alla biancheria. Cu l’albi si curà puru lu mali di l’animu (depressione). La festa di Santu Ghjuanni aìa puru un valori sociali palchì era un mumentu d’unioni tra la cumunitài; era puru impultanti pà li pastori massài palchì a lampata finìa l’annu agràriu; si chjudiani li cuntratti ‘ecchi di mezapparu e s’ abbriani li nόi.

Di chisti riti e cridènzi, chi in passatu erani sintuti in mόdu particulàri in Gaddhùra e illa Cossica undi Santu Ghjuanni è assai onoratu, ogghj, lu più sό andati palduti, ma la maìa e lu mistéru di chista notti è sempri ‘ìa ill’ammenti di cà l’ha ‘issuti e sò intrati a fa palti di una tradizioni, chi pal cantu siani stati sminuiti da la scenzia, sό mala a sminticà proppriu palchì facìani sunnìa l’animu di la ghjenti e lu tinìani allegru.

* Pubblicato originariamente in Sardegna Soprattutto l’11 giugno 2014 http://www.sardegnasoprattutto.com/archives/3334

Tempiu Pausania. Brigata Sassari, cittadinànzia d’onori e vinirazioni militari. Vicesindacu contr’ a tutti

brigata-sassari-tempioGhjói passatu lu cunsiddu comunali di Tempiu Pausania ha ufficializzatu la cittadinànzia d’onori a li fanti di la Brigata Sassari (152° regghjimentu). V’era d’aspittassillu propriu ill’annu di lu centenariu di chista palti di l’esercitu italianu. Tutti cuncoldi, tranne unu. La cuntrarietai è pisuta, pa l’algumentu e pa lu fattu chi lu cuntrariu è lu Vicesindacu di Tempiu e assessori a Politichi Soziali, Gianni Monteduro. Lu cuntrastu in cunsiddu è statu folti e prima di l’intelventu di Monteduro, chi spieghendini li rasgioni impruntà comu haria ‘uttatu, v’era ca s’era punendi lu paltó e dagghjìa pa scioltu lu cunsiddu. In pratica, una formalitai. Da chissu momentu in poi l’intalventi hani fattu idè una bedda cantitai di patriottismo italianu chi s’è spintu finz’a all’attitudini etnichi alla gherra di li Saldi pa la palticulari rialtài socioeconomica di alléu e trabaddu di la tàrra.

Li rasgioni di Monteduro s’ho abbastanzia cunnisciuti comu altettantu lu so l’imprési più che centenari di l’esercitu italianu in Saldigna, Italia e in ghjru pa lu mundu. Rasgioni di tipu educativu, pa lu bè di li stéddi di Saldigna chi no dechini smannà in mezu a autoritarismu, sciovinismu italianu e, pa contu di chisti, una Storia altarata innariendi “valori” chi poltarani nudda di bonu alla suzietai di dumani.

No è la prima ‘olta chi Monteduro pìdda pusizioni di chista pultata. Dui anni fa, illa matessi manera, cu educazioni e algumenti, s’è oppostu all’esercitazioni di la Brigata Sassari illa Pischinaccia e a tuttu lu chi in chisti casi sighi, come lizioni illi scoli da palti di suldati o li steddhi matessi accumpagnati da li mastri chi imparani comu si priparani li campi militàri a Herat e, magari, comu si poltani addananzi in pochi ciurrati li bunìfichi di Teulada, dapoi di bumbaldamenti chi sighini da cincant’anni.

Illa ciurrata di ‘ènnari in Tempiu vi sarani cussì li cilibrazioni e preocuppigghja no pocu – in tempu di disoccupazioni, emigrazioni e gherri in tuttu lu mundu – l’auguriu chi a chista vinirazioni di li sassarini sighia un’impegnu custanti 365 dì a l’annu pa la cittài (Gianni Addis). Oppuru lu Sindacu Frediani chi è cunvintu chi celti paréri so “chistioni passunali” e, pa chistu, no si doariani rifirì. La chistioni, inveci, è propriu politica, scientifica e storica: lu cunsiddu comunali è, o doaria esse, un locu politicu.

Di signalà chi, puru si a mezu stampa, un altu cunsidderi di minurìa, Tato Usai, agghjà finza che dumandatu li dimissioni di lu Vicensindacu. Pa una ‘olta, sindacu e magghjurìa di guvelnu hani  autu l’ala manna di la minurìa timpiesa: li dui palti erani ‘uniti comu no mai. Miràculi di l’esercitu italianu e dìlla pruppaganda elettorali ch’è, si po dì, intrata illu ‘iu.

Tempio Pausania. Brigata Sassari, cittadinanza onoraria e venerazioni militari. Vicesindaco contro tutti.

Giovedì scorso il consiglio comunale di Tempio Pausania ha ufficializzato la cittadinanza onoraria alla fanteria della Brigata Sassari (152° reggimento). Era prevedibile proprio nell’anno del centenario di tale parte dell’esercito italiano. Tutti concordi, eccetto uno. La contrarietà è pesante, per l’argomento e per il fatto che la stessa viene espressa dal Vicesindaco di Tempio e assessore alle Politiche Sociali, Gianni Monteduro. La discussione in consiglio è stata forte e prima dell’intervento di Monteduro c’era chi indossava il cappotto e dava per sciolto il consiglio. In pratica, una formalità.

Da quel momento in poi gli interventi hanno mostrato una bella dose di patriottismo italiano che si è spinto sino alle attitudini etniche alla guerra dei Sardi, dovute alla particolare realtà socioeconomica agropastorale.

Le ragioni di Monteduro sono piuttosto note come altrettanto lo sono le gesta più che centenarie dell’esercito italiano in Sardegna, Italia e in giro per il mondo. Ragioni di tipo educativo, per il bene dei bambini che non crescano tra autoritarismo, sciovinismo italiano e, per conto di questi, una Storia mistificata dall’esaltazione di “valori” che porteranno nulla di buono alla società di domani.

Non è la prima volta che Monteduro esprime posizioni simili. Due anni fa, nello stesso modo, con educazione e argomenti, si è opposto alle esercitazione della Brigata Sassari in zona La Pischinaccia e a tutto ciò che in questi casi consegue, come le lezioni dei militari ai ragazzi o questi ultimi che con i loro maestri apprendono come realizzare campi militari a Herat o, magari, come portare avanti in poche giornate bonifiche nei Poligoni militari in Sardegna, dopo bombardamenti che proseguono da cinquant’anni.

Nella giornata di venerdì a Tempio si terranno così le celebrazioni  e preoccupano non poco – in tempo di disoccupazione, emigrazione e guerre ovunque nel mondo – gli auspici che alla venerazione dei sassarini segua un impegno in tal senso 365 giorni all’anno per la città (Gianni Addis). Oppure il sindaco Frediani che è convinto si tratti di “questioni personali” e, in quanto tali, non si dovrebbero esternare.

La questione, invece, è proprio politica, scientifica e storica; il consiglio comunale è, o dovrebbe essere, un luogo politico. Da segnalare che, seppur a mezzo stampa, un altro consigliere di minoranza, Tato Usai, ha persino chiesto le dimissioni del Vicesindaco.

Per una volta, sindaco e maggioranza di governo hanno registrato un appoggio convinto dalla minoranza: le due parti erano unite come non mai. Miracoli dell’esercito italiano e della propaganda elettorale che, si può dire, è ormai entrata nel vivo.

http://www.ilminuto.info/sc/2015/03/tempio-pausania-brigata-sassari-cittadinanza-onoraria-e-venerazioni-militari-vicesindaco-contro-tutti/

Tèmpiu Pausania. Lu Pagghjolu: calche cosa si moi pa l’Alta Gaddhura

pagghjolu
Foto: La Nuova Sardegna.

E’ di cumenciu mesi di friagghju la nutìzia chi la RAS, e in palticulari l’Assessoratu a li Trabaddi Pubblichi, agghja delibaratu a faori di li trabaddi da la Diga di Lu Pagghjolu a la cittài di Tempiu e l’alti comuni di l’Alta Gaddhura. Comu si sa, a Tempiu bona palti di li disaccelti e inettitudini di lu silviziu idricu è douta puru a lu fattu chi a li timpiesi l’ea ‘eni arricata da Pattada. Pa chistu muttiu, una reti idrica chi possia ‘unì li 3,3 milioni di metri cubi di Lu Pagghjolu ‘eni dummandata da anni, comu da anni ENAS e ZIR ani pruvvidutu finanziamenti illi bilanci soi. Lu commissariamentu di lu Cunsólziu ZIR ill’ultimi anni ha cumpliccatu no pocu la cosa, com’ altettantu ha fattu siguramenti la gestioni e li problemi Abbanoa, cu lu passagghju dalla ‘echja gestioni – finz’ a lu 2006 – a lu Gestori Unicu. A pocu a pocu in umbè si so finza che sminticati di chiss’opara cussì strategica pa Tempiu e tutta l’Alta Gaddhura.

A ogghj, aspittendi nuitai illi chiti chi venini, si sa chi l’assessoratu ha postu a dispusizioni li residui passivi (spesi previduti ma no ancora pacati) di dec’anni va, residui di cuntaduria pubblica di la ZIR e l’ENAS pa più di 4 milioni di euro. Illa delibera n. 5/23 di friagghju, si legghji chi pa la palti chi avanza (boci no uffiziali faeddani di un’opara di 6/7 milioni di euro) l’assessoratu impegna lu Cunsiddu di la RAS a carragghjà lu chi manca pa pudè finalmenti middurà, si spera lestru, la cundizioni infrastrutturali di Tempiu e l’Alta Gaddhura.

Tempio Pausania. Lu Pagghjolu, qualcosa si muove per l’Alta Gallura.

E’ di inizio mese di febbraio la notizia che la RAS, in particolare l’Assessorato ai Lavori Pubblici, ha deliberato a favore dei lavori da la Diga di Lu Pagghjolu a la città di Tempio e altri comuni dell’Alta Gallura. Come noto, a Tempio una parte dei disservizi e delle inefficienze del servizio idrico è dovuta pure al fatto che ai tempiesi l’acqua giunge da Pattada. Per questo, una rete idrica che possa collegare i 3,3 milioni di metri cubi di Lu Pagghjolu viene richiesta da anni, come da anni ENAS e ZIR hanno previsto allo scopo risorse nei loro bilanci. Il commissariamento del Consorzio ZIR negli ultimi anni ha complicato non poco la situazione, come allo stesso modo hanno inciso gestione e problemi Abbanoa, con il passaggio dalla vecchia gestione (sino al 2006) al Gestore Unico. Progressivamente, in tanti si sono persino scordati di quell’opera così strategica per Tempio e tutta l’Alta Gallura.

Ad oggi, attendendo gli sviluppi nelle prossime settimane, è noto che l’assessorato ha messo a disposizione i residui passivi (spese impegnate ma non ancora pagate) risalenti a dieci anni fa; residui passivi della contabilità di ZIR ed ENAS per oltre quattro milioni di euro. Nella delibera n.5/23 dello scorso febbraio, si legge che per la parte restante (fonti non ufficiali parlano di un’opera che costerà almeno 6/7 milioni di euro) l’assessorato impegna il Consiglio della RAS alla copertura, per poter finalmente migliorare, si spera in tempi brevi, la condizione infrastrutturale di Tempio e l’Alta Gallura.

http://www.ilminuto.info/2015/03/ras-delibera-n-523-diga-di-lu-pagghjolu/