Archivi tag: gaddhuresu

Assimilazione linguistica è colonialismo. In Saldigna il bilinguismo è patologia (di Luigi Piga e Carlo Manca)*

bilinguismo-conta

Assimilazione linguistica è colonialismo. In Saldigna il bilinguismo è patologia (di Luigi Piga e Carlo Manca)*
Versione PDF: Assimilazione-linguistica-è-colonialismo di Piga e Manca

Continua la lettura di Assimilazione linguistica è colonialismo. In Saldigna il bilinguismo è patologia (di Luigi Piga e Carlo Manca)*

Indipendentismo. Dal movimento linguistico alcune buone idee per rivoluzionare l’indipendentismo (di Cristiano Sabino)

csu oschiri
Le giornate dedicate al bilinguismo organizzate dal Comitadu Sardu Ufitziale ci hanno insegnato essenzialmente due cose:

1. Esiste un movimento linguistico abbastanza radicato che pone la questione linguistica come base per un discorso nazionale maturo;

2. Questo movimento si configura come un laboratorio di idee da cui possiamo trarre alcune lezioni, a partire dal superamento del settarismo e della balcanizzazione che rendono l’attuale scenario indipendentista debole e inefficace perché sostanzialmente scoordinato. Continua la lettura di Indipendentismo. Dal movimento linguistico alcune buone idee per rivoluzionare l’indipendentismo (di Cristiano Sabino)

Tèmpiu. Tra Paddha e Carrasciali, la dui dì “V’era una ‘olta…”

mostra collettivaL’ultimu fini chita timpiesu aspittendi mezaustu è statu avvivatu da la “Paddha” e lu Carrasciali d’austu, cun dui dì festa undi si signalani boni nummari di prisenzi tra vennari e sabatu. Una supirioritai di ghjenti e gadagni siguramenti illa primma dì cu la Festa di Paddha timpiesa; chistu forsi pa l’aè cuminciatu la ciurrata abbeddu prima di li deci di sera di lu Carrasciali chi, dunca, ha scuntatu puru l’esse prugrammatu la dì infattu a l’eventu ulganizzatu da li cummelcianti timpiesi. Li prisenzi turistichi e di lu locu, da la sirintina di ‘ennari a matinata chizzu di duminica, s’istimani tra li 12.000 e li 13.000 milia. Continua la lettura di Tèmpiu. Tra Paddha e Carrasciali, la dui dì “V’era una ‘olta…”

23 di làmpata: “La màgica e alcàna notti di Santu Ghjuanni” (di Quirina Ruiu*)

DSC_7616 - Copia
Rione San Giuseppe. Fochi di Santu Ghjuanni 2014 (Foto: Davide Cioncia)

La festa di Santu Ghjuanni Battista era ed è ancòra ogghj in celti zoni una di li più intarissanti e sintuti pa li sò riti e cirimùniali chi unìani lu sacru a lu pruffànu, la maìa a la religioni. In Gaddhùra, cussì come in tutta la Saldigna, chista festa tulbà abbhèddhu l’animi di li passoni rindendili ansiosi e timurosi. Cumbinà cu lu solstizio di lu stiu, cu lu cumenciu di una stagjoni nόa, a mitai di lu mesi di lampata (giugno). Lu triunfu di la lùci dìa esse cilibratu cun riti a l’aria abbalta. Era chissu lu mumentu di ricurrì a riti màgici pà garantì la rinàscita di la ‘ita. Lu 23 di lampata, alla vigghjlia di la festa, s’accindiani illi piazzali di li paesi fochi manni fatti cun muntoni d’albi odόrosi sicchi.

Lu focu era lu sìmbulu di la libbarazioni da dugna malu e silvìa a l’animi pa pulgassi. In chista notti speciali, masci e femini, tinendisi pa manu brincàni lu focu a lu gridu di “Cumpari e Cummari”. Si lìani cu un pattu simbόlicu chi era folti come la sanghinitài e ancora di più e li ubricagghja a dόveri di rispettu e amicizia pa tutta la ‘ita. Li gaddhùresi chi stagghjani illi custéri facìani lu bagnu in mari primma chi si ‘ussia pisàtu lu sόli e s’andagghja a piddhà l’ea màgica a li funtani sempri primma di fa sόli palchì si pinsaìa chi l’ea fussìa stata miraculόsa. Sempri alla vigghjlia, li femini facìani riti pà aè sintόri si si sarìani cuìuati entru l’annu e si lu sposu ‘ussìa statu riccu o pòaru. Andagghjani in campagna a signà li pianti di tarabbucciu (asfodelo) cun fiucchitti culurati, facìani un nodu e dugnuna esprimìa lu sò disicìu avvocchendisi a li folzi cilesti a nommu di Santu Ghjuanni. La dì infattu, ansiόsi, turrani a controllà li pianti e a ligghivi la solti.

Si ‘ussini agattatu illa pianta una frummìcula, lu sposu sarìa statu un capragghju, si ‘ussìni agattatu un mangoni, sarìa statu un vaccàgghju, sinnò vi ‘ussìa statu nuddha, lu sposu sarìa statu un pòareddhu. Un altu ritu pratticatu da li femini gaddhùresi era chissu d’accapità lu fiόri di la caldìccia chi vinìa brusgjatu e postu in una tazza d’ea lacàta tutta la notti fora illu davanzali; si la matina ‘ussìa rimpuddatu era signu di bona fultuna illu cuìuà. Cà in chista notti ‘ussia ‘istu la sò spera chena capu ill’ea di calche puzzoni, no ci arìa bucatu l’annu.

Un altu còmpitu di li femini era andà pa li campi a accapità l’albi mèdichi palchì, in occasioni di la suzzietà tra lu sόli e la luna, era cridenzìa chi lu lintori di la notti ‘ussìa criscìutu lu sò poteri di curà li malatii. L’alba ruda (ruta) era la più cilcàta tra chissi miraculόsi, subrattuttu pà lu sò pudèri di tinè alloga li dimòni e la rèula (la prucissioni di l’animi pinitenti) chi era assai timuta palchì cà l’arìa intuppata sarìa moltu entru l’annu. La ruda era tinuta come una punga da pultà sempri indosso pà no aè di chisti assucconi. Era puru cilcàta la spica aresta (lavanda) pà lu sò proffumu e vinìa trattata da li femini pà dà odόri beddhu alla biancheria. Cu l’albi si curà puru lu mali di l’animu (depressione). La festa di Santu Ghjuanni aìa puru un valori sociali palchì era un mumentu d’unioni tra la cumunitài; era puru impultanti pà li pastori massài palchì a lampata finìa l’annu agràriu; si chjudiani li cuntratti ‘ecchi di mezapparu e s’ abbriani li nόi.

Di chisti riti e cridènzi, chi in passatu erani sintuti in mόdu particulàri in Gaddhùra e illa Cossica undi Santu Ghjuanni è assai onoratu, ogghj, lu più sό andati palduti, ma la maìa e lu mistéru di chista notti è sempri ‘ìa ill’ammenti di cà l’ha ‘issuti e sò intrati a fa palti di una tradizioni, chi pal cantu siani stati sminuiti da la scenzia, sό mala a sminticà proppriu palchì facìani sunnìa l’animu di la ghjenti e lu tinìani allegru.

* Pubblicato originariamente in Sardegna Soprattutto l’11 giugno 2014 http://www.sardegnasoprattutto.com/archives/3334

Tempiu Pausania. Brigata Sassari, cittadinànzia d’onori e vinirazioni militari. Vicesindacu contr’ a tutti

brigata-sassari-tempioGhjói passatu lu cunsiddu comunali di Tempiu Pausania ha ufficializzatu la cittadinànzia d’onori a li fanti di la Brigata Sassari (152° regghjimentu). V’era d’aspittassillu propriu ill’annu di lu centenariu di chista palti di l’esercitu italianu. Tutti cuncoldi, tranne unu. La cuntrarietai è pisuta, pa l’algumentu e pa lu fattu chi lu cuntrariu è lu Vicesindacu di Tempiu e assessori a Politichi Soziali, Gianni Monteduro. Lu cuntrastu in cunsiddu è statu folti e prima di l’intelventu di Monteduro, chi spieghendini li rasgioni impruntà comu haria ‘uttatu, v’era ca s’era punendi lu paltó e dagghjìa pa scioltu lu cunsiddu. In pratica, una formalitai. Da chissu momentu in poi l’intalventi hani fattu idè una bedda cantitai di patriottismo italianu chi s’è spintu finz’a all’attitudini etnichi alla gherra di li Saldi pa la palticulari rialtài socioeconomica di alléu e trabaddu di la tàrra.

Li rasgioni di Monteduro s’ho abbastanzia cunnisciuti comu altettantu lu so l’imprési più che centenari di l’esercitu italianu in Saldigna, Italia e in ghjru pa lu mundu. Rasgioni di tipu educativu, pa lu bè di li stéddi di Saldigna chi no dechini smannà in mezu a autoritarismu, sciovinismu italianu e, pa contu di chisti, una Storia altarata innariendi “valori” chi poltarani nudda di bonu alla suzietai di dumani.

No è la prima ‘olta chi Monteduro pìdda pusizioni di chista pultata. Dui anni fa, illa matessi manera, cu educazioni e algumenti, s’è oppostu all’esercitazioni di la Brigata Sassari illa Pischinaccia e a tuttu lu chi in chisti casi sighi, come lizioni illi scoli da palti di suldati o li steddhi matessi accumpagnati da li mastri chi imparani comu si priparani li campi militàri a Herat e, magari, comu si poltani addananzi in pochi ciurrati li bunìfichi di Teulada, dapoi di bumbaldamenti chi sighini da cincant’anni.

Illa ciurrata di ‘ènnari in Tempiu vi sarani cussì li cilibrazioni e preocuppigghja no pocu – in tempu di disoccupazioni, emigrazioni e gherri in tuttu lu mundu – l’auguriu chi a chista vinirazioni di li sassarini sighia un’impegnu custanti 365 dì a l’annu pa la cittài (Gianni Addis). Oppuru lu Sindacu Frediani chi è cunvintu chi celti paréri so “chistioni passunali” e, pa chistu, no si doariani rifirì. La chistioni, inveci, è propriu politica, scientifica e storica: lu cunsiddu comunali è, o doaria esse, un locu politicu.

Di signalà chi, puru si a mezu stampa, un altu cunsidderi di minurìa, Tato Usai, agghjà finza che dumandatu li dimissioni di lu Vicensindacu. Pa una ‘olta, sindacu e magghjurìa di guvelnu hani  autu l’ala manna di la minurìa timpiesa: li dui palti erani ‘uniti comu no mai. Miràculi di l’esercitu italianu e dìlla pruppaganda elettorali ch’è, si po dì, intrata illu ‘iu.

Tempio Pausania. Brigata Sassari, cittadinanza onoraria e venerazioni militari. Vicesindaco contro tutti.

Giovedì scorso il consiglio comunale di Tempio Pausania ha ufficializzato la cittadinanza onoraria alla fanteria della Brigata Sassari (152° reggimento). Era prevedibile proprio nell’anno del centenario di tale parte dell’esercito italiano. Tutti concordi, eccetto uno. La contrarietà è pesante, per l’argomento e per il fatto che la stessa viene espressa dal Vicesindaco di Tempio e assessore alle Politiche Sociali, Gianni Monteduro. La discussione in consiglio è stata forte e prima dell’intervento di Monteduro c’era chi indossava il cappotto e dava per sciolto il consiglio. In pratica, una formalità.

Da quel momento in poi gli interventi hanno mostrato una bella dose di patriottismo italiano che si è spinto sino alle attitudini etniche alla guerra dei Sardi, dovute alla particolare realtà socioeconomica agropastorale.

Le ragioni di Monteduro sono piuttosto note come altrettanto lo sono le gesta più che centenarie dell’esercito italiano in Sardegna, Italia e in giro per il mondo. Ragioni di tipo educativo, per il bene dei bambini che non crescano tra autoritarismo, sciovinismo italiano e, per conto di questi, una Storia mistificata dall’esaltazione di “valori” che porteranno nulla di buono alla società di domani.

Non è la prima volta che Monteduro esprime posizioni simili. Due anni fa, nello stesso modo, con educazione e argomenti, si è opposto alle esercitazione della Brigata Sassari in zona La Pischinaccia e a tutto ciò che in questi casi consegue, come le lezioni dei militari ai ragazzi o questi ultimi che con i loro maestri apprendono come realizzare campi militari a Herat o, magari, come portare avanti in poche giornate bonifiche nei Poligoni militari in Sardegna, dopo bombardamenti che proseguono da cinquant’anni.

Nella giornata di venerdì a Tempio si terranno così le celebrazioni  e preoccupano non poco – in tempo di disoccupazione, emigrazione e guerre ovunque nel mondo – gli auspici che alla venerazione dei sassarini segua un impegno in tal senso 365 giorni all’anno per la città (Gianni Addis). Oppure il sindaco Frediani che è convinto si tratti di “questioni personali” e, in quanto tali, non si dovrebbero esternare.

La questione, invece, è proprio politica, scientifica e storica; il consiglio comunale è, o dovrebbe essere, un luogo politico. Da segnalare che, seppur a mezzo stampa, un altro consigliere di minoranza, Tato Usai, ha persino chiesto le dimissioni del Vicesindaco.

Per una volta, sindaco e maggioranza di governo hanno registrato un appoggio convinto dalla minoranza: le due parti erano unite come non mai. Miracoli dell’esercito italiano e della propaganda elettorale che, si può dire, è ormai entrata nel vivo.

http://www.ilminuto.info/sc/2015/03/tempio-pausania-brigata-sassari-cittadinanza-onoraria-e-venerazioni-militari-vicesindaco-contro-tutti/

Tèmpiu Pausania. Lu Pagghjolu: calche cosa si moi pa l’Alta Gaddhura

pagghjolu
Foto: La Nuova Sardegna.

E’ di cumenciu mesi di friagghju la nutìzia chi la RAS, e in palticulari l’Assessoratu a li Trabaddi Pubblichi, agghja delibaratu a faori di li trabaddi da la Diga di Lu Pagghjolu a la cittài di Tempiu e l’alti comuni di l’Alta Gaddhura. Comu si sa, a Tempiu bona palti di li disaccelti e inettitudini di lu silviziu idricu è douta puru a lu fattu chi a li timpiesi l’ea ‘eni arricata da Pattada. Pa chistu muttiu, una reti idrica chi possia ‘unì li 3,3 milioni di metri cubi di Lu Pagghjolu ‘eni dummandata da anni, comu da anni ENAS e ZIR ani pruvvidutu finanziamenti illi bilanci soi. Lu commissariamentu di lu Cunsólziu ZIR ill’ultimi anni ha cumpliccatu no pocu la cosa, com’ altettantu ha fattu siguramenti la gestioni e li problemi Abbanoa, cu lu passagghju dalla ‘echja gestioni – finz’ a lu 2006 – a lu Gestori Unicu. A pocu a pocu in umbè si so finza che sminticati di chiss’opara cussì strategica pa Tempiu e tutta l’Alta Gaddhura.

A ogghj, aspittendi nuitai illi chiti chi venini, si sa chi l’assessoratu ha postu a dispusizioni li residui passivi (spesi previduti ma no ancora pacati) di dec’anni va, residui di cuntaduria pubblica di la ZIR e l’ENAS pa più di 4 milioni di euro. Illa delibera n. 5/23 di friagghju, si legghji chi pa la palti chi avanza (boci no uffiziali faeddani di un’opara di 6/7 milioni di euro) l’assessoratu impegna lu Cunsiddu di la RAS a carragghjà lu chi manca pa pudè finalmenti middurà, si spera lestru, la cundizioni infrastrutturali di Tempiu e l’Alta Gaddhura.

Tempio Pausania. Lu Pagghjolu, qualcosa si muove per l’Alta Gallura.

E’ di inizio mese di febbraio la notizia che la RAS, in particolare l’Assessorato ai Lavori Pubblici, ha deliberato a favore dei lavori da la Diga di Lu Pagghjolu a la città di Tempio e altri comuni dell’Alta Gallura. Come noto, a Tempio una parte dei disservizi e delle inefficienze del servizio idrico è dovuta pure al fatto che ai tempiesi l’acqua giunge da Pattada. Per questo, una rete idrica che possa collegare i 3,3 milioni di metri cubi di Lu Pagghjolu viene richiesta da anni, come da anni ENAS e ZIR hanno previsto allo scopo risorse nei loro bilanci. Il commissariamento del Consorzio ZIR negli ultimi anni ha complicato non poco la situazione, come allo stesso modo hanno inciso gestione e problemi Abbanoa, con il passaggio dalla vecchia gestione (sino al 2006) al Gestore Unico. Progressivamente, in tanti si sono persino scordati di quell’opera così strategica per Tempio e tutta l’Alta Gallura.

Ad oggi, attendendo gli sviluppi nelle prossime settimane, è noto che l’assessorato ha messo a disposizione i residui passivi (spese impegnate ma non ancora pagate) risalenti a dieci anni fa; residui passivi della contabilità di ZIR ed ENAS per oltre quattro milioni di euro. Nella delibera n.5/23 dello scorso febbraio, si legge che per la parte restante (fonti non ufficiali parlano di un’opera che costerà almeno 6/7 milioni di euro) l’assessorato impegna il Consiglio della RAS alla copertura, per poter finalmente migliorare, si spera in tempi brevi, la condizione infrastrutturale di Tempio e l’Alta Gallura.

http://www.ilminuto.info/2015/03/ras-delibera-n-523-diga-di-lu-pagghjolu/