Archivi tag: Lanusei

A Foras Camp, registrazione Assemblea popolare Lanusei (Il manifesto sardo)

a-foras

A Foras Camp, registrazione Assemblea popolare Lanusei (a cura de Il manifesto sardo)

Il manifesto sardo ha partecipato e sostenuto l’A Foras Camp 2016, il campeggio contro l’occupazione militare della Sardegna nel Bosco di Seleni, a Lanusei in Ogliastra. Pubblichiamo l’audio registrazione integrale dell’assemblea cittadina contro l’occupazione militare della Sardegna svolta la mattina del 10 settembre.

Link de Il manifesto sardo http://www.manifestosardo.org/a-foras-camp-assemblea-cittadina-contro-loccupazione-militare-della-sardegna/ 

Lanusei. A Foras Camp 2016: dinieghi firmati Digos, ma l’Assemblea Generale non arretra

repressione autorizzazioni

Lanusei. A Foras Camp 2016: dinieghi firmati Digos, ma l’Assemblea Generale non arretra

Continua la lettura di Lanusei. A Foras Camp 2016: dinieghi firmati Digos, ma l’Assemblea Generale non arretra

Occupazioni militari. A Foras Camp 2016

afora camp

Occupazioni militari. A Foras Camp 2016

 https://aforascamp2016.noblogs.org/internacionalcalls/

CHIAMATA GADDHURESU

La Saldigna è la reggioni più militarizzata d’Europa, l’ìsula uspitigghja ziraccumi militari umbè manni e diffarenti muntaturi liati a l’attivitai militari e l’accunumia di gherra, oltri a esse tuccata da proi militari e pruduzioni di almamenti ogghjimai da dècenni. Chista attivitai tocca in tuttu e pal tuttu la ita di li passoni, lu sò dirittu a la tarra, innant’ a salutu e ambienti. La ziracchia militari si pìdda più di 35 milia èttari, e si cuntemu puru chissi a mari, lu locu tuccatu è in tuttu più mannu di la Saldigna intrea; vi sò Pòligoni (Capu Frasca, Capu Teulada), un Pòligono pa li proi innant’ a l’almamenti noi, un areopoltu militari (Decimomannu), una frabbica di bombi (Domusnovas).

In dugna casu, la gherra contra l’occupazioni militari di la Saldigna sighi da altettantu tempu, a li olti cun folza manna e suzzessi, mancu inn’alti .

Tanti mumenti di muimenti mannu sò cuminciati illu 2014, dapoi di una manifestazioni di bulumu, cumprita cu l’intrata illa basi militari di lu pòligono di Capu Frasca, illu centru-ovest di l’ìsula. Chistu momentu ha fattu nascì una fasi noa di li gherri: sò nati cussì siduti e cumitati, vi sò stati tanti atti diretti, in mezu a chisti v’è chissa pa filmà Trident Juncture (una proa NATO abbeddu impultanti) a Teulada, illu sud-ovest di la Saldigna, illu mesi di Sant’Andria 2015.

Chisti cundizioni ani fattu iscì a campu lu bisognu di rinfulzà l’olganizzazioni di un muimentu cu li raichi illi tarritori, allalgatu e orizontali chi tinissia altu lu livellu di manegghju. Sò stati priiduti tre siduti generali (Bauladu, Aristani in lampata e a Lanusé illu mesi d’alghjola) sighendi un ghjiru mannu di più di 30 prisintazioni e rasgiunati illi comunitài di tutta l’ìsula.

Li siduti ani fattu nutà lu bisognu di apruffundì tanti algumenti, pa middurà e cundividì cantu si sa di l’occupazioni militari e li pussibuli maneri pa libbarassinni , e ammanigghjà cumunamenti li passi di la gherra chi venarà. Chisti attoppi sò stati puru una manera pa agattassi in momenti di sozializazioni e pa punì insembi diffarenti esperienzi, idei, pratichi chi venini da l’altettantu diffarenti lochi e li camini di ca l’è in palti.

La campéggiu sarà un altu passu ancora pa rinfulzà li liami fra li gruppi chi trabaddani innant’ a chisti algumenti, pa fraicà una cunuscenzia cumuna e spaltì punti di ista innant’ a divessi algumenti, oltri chi pa ammanigghjà la prossima passata di muimenti cumincendi da li blòcchi di vagghjimu chi è vinendi e l’azioni diretti contr’a tuttu lu cuntestu militari in Saldigna.

Vi sò sei algumenti prinzipali chi sarani rasgiunati: (1) Fa pettu a lu contu militarista illi scòli elementari, medi e superiori. (2) accunumia, trabaddu, salutu, ambienti: li cunsighenzi sòziali di l’occupazioni militari (3) La storia di lu muimentu contr’ a l’occupazioni militari in Saldigna e li scèn i intelnaziunali. (4) Lu trabaddu cumunu fra l’universitài saldi e li strutturi militari. (5) La frabbica di bombi di Domusnovas (RWM). (6) Comunicazioni di fóra, àlti e pruppaganda: crià un immagghjnàriu cumunu pa lu muimentu contr’ a l’occupazioni militari.

Lu campéggiu priidi puru umbè di mumenti di sozializazioni, comu giti, pruizioni, cuncelti e Dj-set, oltri chi cumpaltì rispunsibilità ill’olganizzazioni e illa gìstioni di lu campeggiu. Chista, cussì comu lu rispettu unu cu l’altu e lu trabaddu cumunu, è una palti altettantu impultanti pa fraicà la nostra gherra cumuna.

CHIAMATA E PROGRAMMA COMPLETO (SARDU)

S’Assemblea Generale Sarda contra s’ocupatzione militare cramat a collida totu sas sardas e sos sardos solidales chi bèngiant dae cale chi siat parte de su mundu e chi apant a coro sa defensa de custa terra, pro una chimbe-dies de cunfrontu e sotzialidade chi potzat èssere sa base teòrica e pràtica, propedèutica a un’atòngiu de blocos e atziones, contra a cale chi siat atividade militare in Sardigna.

Su percursu de s’assemblea generale de ocannu s’est realizende in prus tapas e bidet in su campègiu una reale possibilidade de sotzializatzione, iscàmbiu de informatziones ùtiles, ainas pro unu movimentu in crèschida a fines de fraigare complitzidade intro sos colletivos, sos sìngulos e sos assòtzios chi ant aderidu e chi s’atzapant collocadas in vàrias partes de sa Sardigna.

Amus detzisu de cunvocare su campègiu contra a s’ocupatzione militare de sa Sardigna dae su 7 a s’11 de cabudanni pro permìtere a is istudiantes de sas iscolas superiores de pòdere èssere presentes e dare su contributu issoro in intro de sos laboratòrios chi sunt essidos intro de sos addòbios de sas assemblea generale de Bauladu e Aristanis.

Su campègiu s’at a isboligare in su cuntestu galanu de su Buscu Seleni, chi si podet segudare dae s’istrada istatale 198 a pagos minutos dae Lanusè. In sa duda intro Maurreddia e Ogiastra, s’ispitziesa de unos cumpàngios e sa predispositzione de su logu a istrangiare eventos de custu tipu, nos at fatos detzìdere pro sa bidda manna ogiastrina.

Dae su puntu de vista nostru, est de fundamentale importu a batire unu tema tantu dìligu in su coro de unu territòriu chi istràngiat una parte de su polìgonu interfortzas de su Sartu de Chirra (su prus mannu de Europa); chi istràngiat su tribunale in su cale si isbòligat su protzessu ligadu a sos iscàndalos ambientales e sanitàrios chi in cussu polìgonu si sunt consumidos; in su cale sunt faghende sos pranos de ricunversione e sas tzerachias noas propostas dae su Partito Democratico comente su Distretu Aero-ispatziale de sa Sardigna, chi interessat s’aeroportu de Tortolì cantu a su PISQ.

In prus nos paret de importu a nos mòvere in unu territòriu chi bidet s’arbèschida de unu comitadu nou, Ogiastra-Sàrrabus contra a s’ocupatzione militare, cun su cale cumpartzire esperièntzias e cuntierras inghitzende dae su campègiu.

######################################

Programma:

Mèrcuris su 7 de cabudanni de su 2016: Die de abertura e acasàgiu

Atividades previstas:

– dae ora de sas 11:00 a sas 17

Intrada in su campègiu: acasàgiu, sistematzione e abertura info-point

– ora de sas 13:00

Gustare / pràngiu

– ora de sas 16:00 in sa sala tzentrale de s’edifìtziu

Assemblea plenària de introduida e presentada de su campègiu e de sas mesas de traballu

– ora de sas 20:30

Chena

Giòbia su 8 de cabudanni de su 2016

Atividades previstas:

– dae s’ora de sas 10:00 a sas 13:00

Laboratòriu: sas collaboratziones intro de sas universidades sardas e s’aparadu militare; s’indùstria de bombas de Domusnoas (sa RWM); comunicatzione cun arte e propaganda pro fraigare un’immaginàriu pro su movimentu contra a s’ocupatzione militare;

– ora de sas 13:00

Gustare / pràngiu

– dae s’ora de sas 16:00 a sas 19:00 laboratòriu:

Cuntrastare sa narratzione militarista in sas iscolas elementares, mesanas e superiores; economia, traballu, salude, ambiente e rutas sotziales de s’ocupatzione militares; s’istòria de su movimentu contra a s’ocupatzione militare in Sardigna e sos iscenàrios internatzionales.

– ora de sas 20:30

Chena

– ora de sas 21:30

Projetziones, sotzialidade e mùsica

Chenàbura su 9 de cabudanni de su 2016

Die de traballu de duas. Atividades previstas:

– dae s’ora de sas 10:00 a sas 13:00 laboratòriu:

Cuntrastare sa narratzione militarista in sas iscolas elementares, mesanas e superiores; economia, traballu, salude, ambiente e rutas sotziales de s’ocupatzione militares; s’istòria de su movimentu contra a s’ocupatzione militare in Sardigna e sos iscenàrios internatzionales.

– dae s’ora de sas 16:00 a sas 19:00 laboratòriu:

Sas collaboratziones intro de sas universidades sardas e s’aparadu militare; s’indùstria de bombas de Domusnovas (sa RWM); comunicatzione cun arte e propaganda pro fraigare un’immaginàriu pro su movimentu contra a s’ocupatzione militare;

– ora de sas 20:00:

Chena sotziale de auto-finantziamentu, gastos campègiu e cuntierras in su territòriu, pro aparaulare mutire Michele 3297892577

– ora de sas 22:30:

ispetàculos, mùsica, sotzialidade

Sàbadu su 10 de cabudanni de su 2016

Die de traballu de tres. Atividades previstas:

– ora de sas 10:00:

Atzione de volantinàgiu in Lanusè

– ora de sas 11:00:

Assemblea tzitadina contra a s’ocupatzione militare de sa Sardigna

– ora de sas 16:00:

Assemblea de tancada de AFORASCAMP2016: resocontu traballos de sos laboratòrios, organizatzione corteu tzitadinu, prospetivas de cumbata e blocos de atòngiu de sas atividades militares

– ora de sas 20:30:

Chena

– ora de sas 21:30:

Cuntzertu de auto-finantziamentu cun: Futta, Dr Dreher e CRC Posse, Tzoku e final set by Autcast Crew

Domìniga s’11 de cabudanni de su 2016

Atividades previstas:

– limpiadura de su padente, ismontadura tendas e “check out”

-ora de sas 13:00:

Gustare / pràngiu

– ora de sas 16:00:

Corteu tzitadinu contra a s’ocupatzione militare de sa Sardigna

##################################

A SI ACURTZIARE A SU CAMPÈGIU

Amus pensadu sas dies de cabudanni pro permìtere a, a chie si chèrgiat acurtziare pro sa prima bia a sa mobilitatzione contra a sas bases militares, de lu pòdere fàghere cun sos mèdios pròpios. Bolimus faeddare intre nois e a onni persone sena fraigare muros identitàrios o arresonos ideològicos chi nos atèsiant dae chie realmente bolemus segudare. No at a èssere unu campègiu de atzione direta ma una tapa de fràigu de sa cumbata pro s’atòngiu. S’obietivu est a rèndere totus còmplitzes e partètzipes a sos blocos e a sas atziones benidoras.

Su campègiu est completamente autofinantziadu e autogestidu, suportadu dae sos colletivos, organizatziones e individualidades ispartas subra su territòriu sardu. Amus a pedire a sos partetzipantes de contribuire a sos gastos de su campègiu lassende un’oferta lìbera in s’info point chi at a èssere presente in s’intrada de s’àrea tendas. Bos amus a pedire de bos prenotare pro sa chena manna chi semus organizende pro su sero de su chenàbura 9 de cabudanni a su nùmeru 3297892577 (Michele). S’ùrtimu momentu pro torrare a intro de sos gastos e intentare a collire carchi cosa pro sustènnere sa cumbata de atòngiu at a èssere su cuntzertu organizadu su sàbadu 10 de cabudanni 2016 a su cale bos cumbidamus a partetzipare e publitzidade cantu prus possìbile.

In prus de su logu tendas gosamus de sala riuniones/cunferèntzias, còmodos e dòtzia cun abba callenta, logu DJ set e coghina autogestida cun gravìllia. Est proibidu de manera severa a allumare fogos foras de sos logos lìtzitos, ghetare pabiràmene o àliga in intro de su padente e de s’àrea archeològica. Bos pregamus de bos batire pratos e tatzas torra impreàbiles de manera chi si fatzat prus paga àliga possìbile.

Pro s’ispìritu de sa cumbata chi giughimus a in antis e pro s’organizatzione chi nos amus dadu, bos averiguamus chi in su campègiu non cherimus ratzistas e fascistas, filo-militaristas, ispatziadores, isvilidos e fortzas de s’òrdine. Sunt imbetze atzetados amigos a 4 brancas.

#############################################

Lanusè e su buscu Seleni

Lanusè est una de sas biddas prus importantes de s’Ogiastra, sede de sa Diòtzesi e de su Cullègiu de sos Salesianos, de su Tribunale e de s’Ispidale Tzivile. Contat belle 6000 abitantes e est arrambadu che a un’anfiteatru chi dòminat sa badde e sa costera subra su mare. Su patrimòniu archeològicu at atestatziones chi andant dae su neolìticu reghente finas a s’edade romana. Sas chircas archeològicas cròmpidas in su territòriu ant atzapadu, in su Buscu Seleni, duas domos de gianas datadas a unu perìodu cumpresu intro de su XV e su VXIII sèculu a.C.. Su passadu suo lughente est testimoniadu galu oe dae sa presèntzia manna de tzentros culturales che a sos museos, crèsias, monumentos. Unu particulare tzinnu (CENNO) andat a s’Osservatòriu Astronòmicu “F. Caliumi” postu in su cùcuru de su Monte Amidda, a sa catedrale Maria Maddalena, ritza in s’annu 1927, a sa cresiedda campina de S. Cosma e Damianu. Lanusè est connota pro s’agradessimentu de su clima suo, subra totus pro sa presèntzia a pagos chilòmetros dae su tzentru de sa bidda de unu padente cun meda benas e meda animales che a sos sirbones, matzones, columbas agrestes, furàntzulos, etc…

Su Buscu Seleni

Su parcu archeològicu, imbèrghidu in unu padente de èlighes, castàngios e chercos, est situadu in pitzu de una campeda granìtica a 1000 metros subra su livellu de su mare, e atesu 5km dae su tzentru abitadu de Lanusè. In ie b’est su nuraghe “Gennacili” inghiriadu dae sa bidda nuràgica, cun duas tumbas de sos gigantes situadas a 500m de distàntzia dae su nuraghe e dae duos càntaros sagrados. Su nuraghe, fraigadu subra unu puntzone rocosu chi a tretos sostituit sa muradura, no est sarbadu de manera òtima, ma abarrat su basamentu inghiriadu dae un’aglomeradu de duas chentas pinnetas e restos de muros defensivos. Sas duas tumbas sunt realizadas cun granitu locale. Sa de unu, chi est datadu a su sèculu XV a.C., e a tipu istele tzentinada e presentat un’esedra mesu tunda, e de sas duas est sa prus minore ca mesurat 8m de longària. Sa tumba de duas chi est datadu a su sèculu XIV a.C. est de su tipu a filares (fraigada cun blocos de granitu traballadu) e mesurat 11m de longària pro 5m de largària pro 1,2m de artària. Sos materiales atzapados intro de sos iscavos si podent datare a s’edade de su brunzu mesanu e brunzu finale (dae su 1600 a.C. a su 900 a.C.). In s’esedra, sa zona mesu tunda a ogros de s’intrada de sas tumbas, si praticaiat su ritu de sa crochidura (iscritos latinos narant chi sos sardos nuràgicos dormiant unas dies a probe a sas tumbas de sos caros issoro pro los pòdere addobiare intro de su sonnu; probabilmente suta s’efetu de carchi pranta de su noscu).

Inditos istradales pro acudire a su buscu e dormire a fùrriu

Dae Lanusè si sighit s’istrada istadale 198 (essida cara a Nùgoro, bìviu Carmine e Gàiru), si prosighit galu 6km in diretzione Gàiru, s’isvìnculu pro su buscu Seleni e su parcu archeològicu s’atzapat a manu manca in su chilòmetru 85.

Pro chie chèrgiat acudire dae cale chi siat parte de sa Sardigna, bos cumbidamus a visitare su situ:

http://www.arst.sardegna.it/index.html

http://www.trenitalia.com/

In sas dies de su campègiu at a èssere disponìbile un’ispola chi at a ligare Lanusè a su Buscu.

Pro sas famìlias o sas persones chi chèrgiant dormire de manera prus còmoda respetu a sa tenda cun sacu-letu, at a èssere cumpilada una lista de locandas, bed and breakfast, air B&B e allogaderis chi ant a praticare prejos moderados pro sas dies de su campègiu.

Sa lista de sas informatziones pràticas at a èssere publicada in su situ: https://aforascamp2016.noblogs.org/

Pro informatziones logìsticas, pràticas e polìticas, podides iscrìere una mail a: aforasmilitaris@autistici.org, o cramare su nùmeru 3386377600 (Nicola).

ITALIANO

La Sardegna è la regione più militarizzata in Europa, l’isola ospita servitù militari molto estese e diverse installazioni legate all’attività militare e all’economia di guerra oltre a essere interessata da esercitazioni militari e produzione di armi ormai da decenni. Quest’attività ha un impatto profondo sulle vite delle persone, sul loro diritto alla terra, sulla salute e l’ambiente. Le servitù militari occupano più di 35mila ettari, se consideriamo anche le servitù a mare la superficie totale è più grande di quella dell’isola intera, ci sono poligoni (Capo Frasca, Capo Teulada), un poligono per il test di nuove armi (Salto di Quirra), un aeroporto militare (Decimomannu), una fabbrica di bombe (Domusnovas) ecc. Tuttavia, la lotta contro l’occupazione militare della Sardegna va avanti da altrettanto tempo, con momenti di grande forza e successo e altri meno.

Una nuova ondata di mobilitazioni è iniziata nel 2014, dopo una mobilitazione di massa conclusa dall’irruzione dentro la base militare del poligono di Capo Frasca, nel centro-ovest dell’isola. Questo episodio ha dato vita a una nuova fase delle lotte: sono nate assemblee e comitati, ci sono state chiamate per diverse azioni dirette, tra le quali quella che è riuscita a interrompere la Trident Juncture (un’importante esercitazione NATO) a Teulada, nel sud-ovest della Sardegna, nel novembre 2015.

Questi eventi hanno mostrato la necessità di portare e rafforzare l’organizzazione di un movimento radicato nei territori, decentrato e orizzontale che tenesse alto il livello di mobilitazione. Sono state organizzate tre assemblee generali (a Bauladu e Oristano, nel centro-ovest della Sardegna, in giugno del 2016, e a Lanusei, nel centro-est, nel luglio 2016), in seguito a un lungo tour di presentazioni e dibattiti in tutta l’isola.

Le assemblee hanno posto l’attenzione sulla necessità di approfondire una serie di temi, per migliorare e condividere la conoscenza dell’occupazione militare e delle possibili vie per liberarsene, e di organizzare collettivamente i prossimi passi della lotta. Questi incontri sono stati anche un’occasione per riunirsi in momenti di socializzazione e di messa in comune delle diverse esperienze, idee, pratiche provenienti dai diversi luoghi e dai percorsi dei partecipanti.

Il campeggio sarà un ulteriore passo per rafforzare le connessioni tra i diversi gruppi che lavorano su questi temi, per elaborare una conoscenza comune e condividere opinioni su diversi argomenti, oltre che per organizzare la prossima ondata di mobilitazioni a partire dai blocchi del prossimo autunno e le azioni dirette contro il complesso militare in Sardegna.

Ci sono sei argomenti principali che saranno discussi durante i workshops: (1) Contrastare la narrazione militarista nelle scuole elementari medie e superiori; (2) Economia, lavoro, salute, ambiente le ricadute sociali dell’occupazione militare; (3) La storia del movimento contro l’occupazione militare in Sardegna e gli scenari internazionali; (4) Le collaborazioni tra le università sarde e l’apparato militare; (5) la fabbrica di bombe di Domusnovas (RWM); (6) Comunicazione esterna arte e propaganda creare un immaginario per il movimento contro l’occupazione militare.

Il campeggio prevede anche molti momenti di socializzazione, tra i quali escursioni, proiezioni, concerti e dj set, oltre condividere responsabilità nell’organizzazione e nel funzionamento del campeggio. Questo, così come il rispetto reciproco e il lavorare assieme, è un aspetto altrettanto importante nella costruzione della nostra lotta comune.

Lanusei. III Assemblea generale contro l’occupazione militare: campagna muraria e campeggio

occupazione militare ban

Lanusei. III Assemblea generale contro l’occupazione militare della Sardegna: campagna muraria e campeggio 

Alla 3° assemblea generale sarda contro l’occupazione militare hanno partecipato circa 70 persone provenienti da vari territori della Sardegna. La discussione si è articolata principalmente su: CAMPAGNA MURARIA, ORGANIZZAZIONE POLITICA E LOGISTICA DEL CAMPEGGIO DI SETTEMBRE. Continua la lettura di Lanusei. III Assemblea generale contro l’occupazione militare: campagna muraria e campeggio

Occupazione militare. III Assemblea generale a Lanusei

occupazione militare

 24 LUGLIO h 15:00 – AULA CONSILIARE COMUNE DI LANUSEI

Arriviamo, dopo quello di BAULADU e ORISTANO, al terzo incontro in una delle regioni della nostra terra maggiormente distrutta e provata dall’occupazione militare. L’incontro di LANUSEI è l’ultimo prima di un’estate all’insegna della sensibilizzazione, in vista di un autunno di lotta, ne approfitteremo per dividerci il materiale del campeggio e della campagna muraria che abbiamo inviato in stampa.

Durante l’incontro di ORISTANO sono stati composti i gruppi dei vari ambiti di analisi e intervento e si sono individuati dei referenti per ogni gruppo. Per qualsiasi informazione riguardante i gruppi stessi e i contatti dei vari referenti invitiamo tutti a scrivere ai contatti che riporteremo in seguito. Inoltre si è discusso in merito alla proposta di una campagna muraria e sull’organizzazione di un Campeggio nella prima settimana di settembre. In merito alle proposte pratiche discusse è emersa la necessità di doversi riunire verso la fine del mese di luglio per poter discutere e programmare al meglio le stesse. Ragion per cui si è deciso di convocare un’assemblea per il 24 Luglio.

CONVOCAZIONE 24 LUGLIO LANUSEI

In considerazione di ciò ci piacerebbe proporre a LANUSEI il seguente Ordine del Giorno:

CAMPAGNA MURARIA: Dopo l’attenta analisi da parte dell’Assemblea Generale della proposta di realizzare dei manifesti e volantini diretti a turisti e emigrati sardi, si sono individuate anche delle indicazioni di carattere politico che sono state prese in considerazione dal Gruppo Comunicazione nella resa grafica del materiale. Lo stesso Gruppo porterà quindi a LANUSEI il lavoro ultimato e si procederà alla distribuzione del materiale stampato. Inoltre si dovranno decidere durante l’assemblea le date precise o il periodo della Campagna e l’individuazione delle aree di competenza. Inoltre verranno presentate le proposte dei murales da disegnare durante l’estate sul territorio sardo.

CAMPEGGIO: All’Assemblea Generale è stato presentato in linea di massima il programma del campeggio che si svolgerà nei giorni tra il 7 e l’11 settembre. Dopo l’incontro di Oristano si è formato un Gruppo Campeggio che dovrà rendicontare all’assemblea gli sviluppi in merito all’organizzazione dello stesso. E’ fondamentale la partecipazione di almeno un referente dei vari gruppi per definire al meglio gli interventi da portare durante il campeggio.

AMBITI D’ANALISI E INTERVENTO: In questi ultimi giorni alcuni gruppi stavano pensando di potersi riunire a margine dell’assemblea o direttamente il giorno dopo per discutere in maniera più produttiva.

L’ordine del giorno può essere discusso e integrato.

Tèmpiu Pausania. Davide Cioncia, fòtografu nuvìzziu timpiesu telzu classificatu a Lanusè

talanaLa chita passata v’è stata la primiazioni pa lu Siminariu Fotògraficu ulganizzatu da la Diòzesi di Lanusè, “Paèsagghji a régula d’alti“. Lu Siminariu ha vistu dui incontri di fulmazioni illu capulocu oddastrinu e un cuncursu finali undi li palcippanti prisintani una chèrrita di scatti.

Cu li sei fòtografi soi, telzu lu ciòanu timpiesu Davide Cioncia sighi maritu e mudderi Sanna-Mura di Barumini, sigundi, e Carlo Rivani di Quartu Sant’Alèni, lu ‘incidori. Pa chist’alticulu s’è sciuarata la fotògrafia più sintuta da l’audori timpiesu chi vennari, la dì 8 di magghju, sarà puru Agghju, pa prisintà una divessa chèrrita – “La ‘igna come passioni” – illa ciurrata “Assagghjendi lu ‘inu“, arriata a la IV edizioni.

Davide è fra li fundadori e vicipresidenti di l’Assozziu fotògraficu “La Saldigna ‘ista d’accultu” chi in pocu più di un annu di ‘ita ha pinsatu e ulganizzatu dui edìzioni di Mostra Fotografica Collettiva illa citài di Tèmpiu, la primma in Làmpata e la sigunda a Natali passatu. L’assozziu – chi abà com’ abà conta una trintina d’assuziati – sighi a rinfulzassi, pripparendi pa lu tempu chi veni divessi prugghjetti chi smannarani, middurendilu in galitai, lu trabaddu di “La Saldigna ‘ista d’accultu“.

Lu tittulu di la cherrita primiata è “Cronàca di un viagghju “felmu” in Oddastra” e cussì l’audori spiega lu senso datu a lu essu di lu cuncursu illa so ispiriènzia oddastrina.

<La primmu bisognu a ca de pruvvidè un viagghjadori chi palti pa una tarra scunnisciuta è cilcà li so carreri di comunicazioni, chi so puru lu chi subitu agàtta candu v’attracca. Attracchi, in chistu casu, felmi e chena scambi, undi cumandani la mancanzia di l’omu e li signi di lu tempu>

Tempio Pausania. Davide Cioncia, fotoamatore tempiese terzo classificato a Lanusei

La scorsa settimana si è tenuta la premiazione a Lanusei del Seminario Fotografico organizzato dalla Diocesi di Lanusei, “Paesaggi a regola d’arte“. Il Seminario ha visto due incontri di formazione nel capoluogo ogliastrino e un concorso fotografico finale dove i partecipanti presentavano un portfolio di scatti.

Con i suoi sei scatti, terzo classificato il giovane tempiese Davide Cioncia preceduto dai coniugi Sanna-Mura di Barumini, secondi, e Carlo Rivani di Quartu Sant’Elena, vincitore. Per questo articolo è stato scelto lo scatto più sentito dell’autore che sarà, venerdì 8 maggio, ad Aggius per presentare un’altra raccolta fotografica – “Il vigneto come passione” – per “Degustando il vino“, giunto alla IV edizione.

Davide è tra i fondatori, nonché vicepresidente, dell’Associazione culturale fotografica “La Sardegna vista da vicino” che in pocu più di un anno di vita ha ideato e organizzato due Mostra Fotografica Collettiva nella città di Tempio, la prima a giungo e la seconda a dicembre. L’associazione, che attualmente conta una trentina di associati, prosegue il suo consolidamento, con diversi progetti in cantiere che amplieranno, migliorandola qualitativamente, l’attività di “La Sardegna vista da vicino“.

Il titolo della raccolta premiata è “Cronaca di un viaggio “stazionario” in Ogliastra” e così l’autore spiega il significato dato al tema del concorso nella sua esperienza ogliastrina.

<La prima cosa a cui deve provvedere un viaggiatore che parte per una terra sconosciuta è cercare le sue vie di comunicazione, ed è anche la prima cosa che incontra appena vi approda. Approdi, in questo caso, statici e privi di scambi, dove dominano l’assenza umana e i segni del tempo>

http://www.ilminuto.info/2015/05/tempio-pausania-davide-cioncia-fotoamatore-tempiese-terzo-classificato-a-lanusei

A Foras! Seconda parte. Il PD e il distretto aerospaziale: salvare il PISQ! (di Scida).

distretto aerospazialehttp://scida.altervista.org/aforas-cap-ii/#sthash.YFuDmbMF.dpuf

Il secondo capitolo del Focus in quattro parti in cui spiegheremo chi, come e perché ha intenzione di mantenere attiva in Sardegna l’occupazione militare, i metodi utilizzati dalla politica isolana per mantenere le proprie posizioni di rendita agendo per una risoluzione reazionaria del conflitto in atto tra Popolo sardo e Stato italiano e la nostra idea di risoluzione dello stesso nell’ambito della lotta di liberazione della nostra nazione.

Partito Democratico è il più grande artefice e sostenitore della riqualificazione in senso militarista del Poligono Interforze di Perdasdefogu. I suoi esponenti sardi hanno svolto, quindi, il ruolo principale nella ricerca di una soluzione di compromesso tra le ragioni popolari contro le servitù e le ragioni della Difesa. Ciò accade da anni, praticamente da quando il PD esiste: già il 26 settembre 2008 i parlamentari piddini Caterina Pes, Paolo Fadda, Siro Marrocu, Guido Melis, Amalia Schirru, Giulio Calvisi, Andrea Lulli chiesero il mantenimento di sperimentazioni degli aerei senza pilota nel PISQ oltre all’ampliamento della stessa area militare.

Negli ultimi tre anni, la funzione degli esponenti sardi del Partito Democratico è emersa in modo palese: la volontà di rivedere – in senso reazionario – l’occupazione militare della nostra isola, nasce al fine di impedire una vittoria popolare tale da eliminare ogni servitù ed ogni esercitazione, in particolare capace di travolgere il PISQ. Nel gennaio 2011 il procuratore Fiordalisi aprì l’inchiesta sulle attività del poligono di Quirra, poste in relazione con oltre un centinaio di morti sospette nell’area, riportando alla ribalta – per l’ennesima volta – il problema delle servitù militari in Sardegna. Un anno dopo, il senatore del PD Gian Piero Scanu presentò la sua proposta di chiusura di Capo Frasca e Teulada e riconversione di Quirra, ponendo l’accento proprio su questa palese volontà di non opporsi all’occupazione militare della Sardegna per prendere le distanze dal “filone antagonista e ribellista”. L’area del PISQ dovrebbe essere riconvertita “per l’addestramento degli uomini della Protezione civile, per attività di ricerca aerospaziale, robotica, microelettronica” ma anche per la “sperimentazione di aerei UAV, la ricerca per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei militari impegnati nelle missioni internazionali”; ovviamente non espone nessun rifiuto di ogni esercitazione militare tout court, bensì di ogni attività lesiva della salute umana e animale. Ciò perché al PD interessa la vita dei sardi finché stanno nell’isola, se poi le attività svolte nel poligono sono funzionali ad uccidere- o ad essere uccisi- altrove sembrano bene accette.

Al di là del processo legislativo, il progetto Scanu è proseguito incontrando la collaborazione delle Università di Cagliari e Sassari nella costituzione del Distretto Aerospaziale della Sardegna (DASS) nell’ottobre 2013 – con il beneplacito dell’attuale presidente della Regione Francesco Pigliaru, in precedenza pro-rettore dell’ateneo cagliaritano con delega alla ricerca scientifica. Tra i soci del DASS figurano aziende implicate nelle attività belliche come l’Alenia Aermacchi del gruppo Finmeccanica, la Piaggio Aero e ovviamente la Vitrociset già attiva nel PISQ. A ciò possiamo aggiungere il documento di programmazione regionale del 22 Luglio 2014 – Giunta Pigliaru – dal titolo “Strategia di specializzazione intelligente della Sardegna” in cui i poligoni militari nell’isola sono indicati come importanti per la realizzazione del suddetto distretto aerospaziale, i cui obiettivi sarebbero anche quelli della difesa aerea.

L’ordine del giorno approvato dal Consiglio Regionale il 17 giugno 2014 ha richiamato il suddetto documento della Commissione Difesa, per chiedere un “riequilibrio, la progressiva diminuzione delle aree soggette a vincoli militari e la dismissione dei poligoni e la destinazione, nell’ambito dei processi di riconversione delle attività svolte nei poligoni, di una quota degli investimenti statali in ricerca e innovazione, proporzionale al gravame militare”. Infine, il 22 dicembre 2014 durante una riunione con 9 rappresentanti di comuni sardi colpiti da servitù, e dopo mesi di tentennamenti e ambiguità, il presidente Pigliaru ha chiarito la posizione massima della sua Giunta e della sua maggioranza consiliare:la dismissione dei poligoni di Capo Frasca e Teulada e la riconversione in chiave di ricerca duale– cioè civile e militare- di quello di Quirra…”

Come abbiamo visto, la posizione del presidente Francesco Pigliaru non è altro che il progetto elaborato dal Partito Democratico da almeno tre anni. Perciò non può, per nessuna ragione, essere considerata una soluzione soddisfacente dal movimento sardo contro l’occupazione militare, che chiede la chiusura di tutti e tre i poligoni. Per questa ragione, movimenti e partiti politici in evidente compartecipazione di interessi con il PD – e quindi con l’attuale Giunta Regionale – non sono in grado di portare avanti una lotta coerente nel rispetto delle ragioni del 13S e quindi saranno i principali difensori di una risoluzione in chiave reazionaria di questo conflitto, proponendo al popolo sardo un progetto già pronto da anni. La mobilitazione popolare, insomma, non servirebbe a niente.

Perciò è doveroso che indipendentisti, studenti, movimenti della società civile sarda – la parte non compromessa della nostra Nazione – stiano in guardia contro questo pericolo, si tengano alla larga dagli imbucati e si pongano chiaramente contro l’attuale Consiglio Regionale, indisponibili ad ogni soluzione di compromesso.

Scida, Giovunus Indipendentistas. http://scida.altervista.org/

Lanusei, processo di Quirra: l’udienza slitta al 29 ottobre.

quirra perdas

Si infiamma il dibattito sull’occupazione militare in Sardegna e per la prima volta dopo anni si assiste ad un’ampia risposta popolare e una consapevolezza sempre più diffusa. Dopo la grande Manifestada Natzionale di Capo Frasca, appuntamento successivo a Lanusei indetto dalla Rete “Pesa Sardigna” per la prima udienza del processo di Quirra che vede alla sbarra otto graduati della Difesa, comandanti del Poligono Interforze del Salto di Quirra nell’ultimo decennio.

L’udienza prevista per il 23 settembre è stata aggiornata dal giudice Nicola Caschili al 29 ottobre. Un segno inequivocabile che il dibattito e l’attenzione sul tema sono alti come non mai, tanto sull’occupazione militare e i tre Poligoni quanto su aspetti specifici come il caso di Quirra e il relativo processo.

Nessuna indagine di Stato può portare ad una vera giustizia senza l’adeguata attenzione popolare e un dibattito che sia quanto più incisivo possibile. In questo momento in Sardegna non vengono esplosi solo ordigni bellici, come negli ultimi sessant’anni, ma stanno deflagrando tutte le contraddizioni dello Stato italiano e i suoi interessi miliardari nell’Isola, coltivati per decenni sulla pelle delle popolazioni compromettendo e occultando gli enormi danni all’ambiente, alla salute e all’economia delle comunità.

Quirra e tutto il PISQ rappresentano probabilmente la pagina più vergognosa dell’occupazione militare italiana e le intenzioni dello Stato sono da tempo quelle di concentrare le attività di Capo Frasca e Teulada proprio nel PISQ, riuscendo a preservare il business più redditizio: la sperimentazione di armi per gli eserciti di tutto il mondo, l’expò permanente delle industrie belliche italiane rientranti spesso nell’orbita Finmeccanica.

Affari miliardari per lobbies legate a filo doppio a Stato italiano e NATO, oltre agli incassi diretti per la Difesa provenienti dall’affitto del Poligono per decine di migliaia di euro l’ora: ciò che accade a Quirra non può accadere da nessuna altra parte d’Europa. Con i suoi 14.000 ettari il PISQ è il Poligono più grande d’Europa, inserito in Sardegna, la Nazione più militarizzata d’Occidente.

Il FIU sull’occupazione militare: verso il 23 settembre a Lanusei.

pesa saldigna

Negli ultimi tempi, sono stati in parecchi coloro che hanno risollevato il problema dell’occupazione militare in Sardigna attraverso diverse battaglie: dalla lotta popolare e vincente contro i Radar all’attenzione dedicata ai temi del riuso dei beni militari alla rinnovata battaglia contro i Poligoni. 

A tal proposito, il Fronte Indipendentista Unidu aderisce con piacere alla manifestazione nazionale indetta a Capo Frasca per il 13 settembre prossimo, ma ritiene urgente la ripresa di un tavolo di dialogo unitario, condiviso e partecipato, che abbia come oggetto la mobilitazione popolare lanciata per il prossimo 23 settembre a Lanusei.

In tale data avrà inizio il processo contro i generali del PISQ rinviati a giudizio per omissione dolosa e aggravata di cautele contro infortuni e disastri. Al di là della scarsa consistenza politica dei capi di imputazione e dell’esito che avrà il procedimento penale, si tratta certamente di un’occasione storica per infrangere il mito dell’intoccabilità dell’Esercito e della sua licenza a uccidere, inquinare, occupare nella nostra terra.

Siamo convinti che gli indipendentisti, gli antimilitaristi, i pacifisti, i movimenti ambientalisti, tutti coloro che lottano per la salute fisica e mentale della nostra gente, abbiano il dovere di sollecitare, particolarmente in questa occasione, una grande ondata di dissenso verso la presenza dell’Esercito in Sardigna e soprattutto verso i crimini contro la salute, contro l’ambiente e contro le comunità locali.

Riteniamo che il 23 settembre possa essere una data simbolica di forte impatto umano, storico e politico. Proponiamo pertanto di organizzare insieme, in maniera assolutamente condivisa, democratica e paritetica, un grande evento capace di sollecitare l’opinione pubblica sarda ed internazionale e di rilanciare con forza la battaglia per la smilitarizzazione della nostra isola, per il riconoscimento dei gravissimi danni subiti dalla nostra gente e dal nostro territorio. Contemporaneamente chiediamo che quest’atto sia in forte opposizione al decreto legge del 25 giugno 2014, che equipara la tollerabilità delle aree militari a quelle industriali in materia di tollerabilità all’inquinamento, con gli effetti disastrosi che possiamo immaginare.

Proponiamo pertanto un incontro operativo in modo da avere il tempo materiale di organizzare la mobilitazione. L’incontro è fissato per il 24 agosto, nella sede della Carovana Sarda della Pace, in via Ogliastra n° 43 a Cagliari, a partire dalle ore 17.00. 

Fronte Indipendentista Unidu