Sassari. Politica linguistica e nazionalismo: il FIU lancia “Su sardu est sa limba nostra”

gaddhuresu 2

A sa beneprotzedida atentzione de sos òrganos de imprenta, Campagna “Su sardu est sa limba nostra”. Su Fronte Indipendentista Unidu inaùgurat sa campagna “su sardu est sa limba nostra”. Dae un’idea de su prof. Bainzu Piliu, amus a preparare unos cartellos bilìngue (italianu e sardu; italianu e gadduresu) dae propònnere a sos negòtzios chi cojubant sa campagna. Su cartellu at a giùghere s’iscrita “qui si parla anche l’italiano” in dòpia limba, pro ammentare chi sa limba nostra naturale est su sardu o fintzas sas limbas alloglotas de Sardigna, sas cales no sunt amparadas nen dae s’Istadu italianu, nen dae sa Regione sarda in aberta contradditzione cun s’artìculu 6 de sa Costitutzione Republicana, nen dae sa European Charter for Regional or Minority Languages (ECRML), est a nàrrere unu tratadu internatzionale acabbadu in Strasburgu su 5 de Santandria 1992 chi s’Itàlia no at galu ratificadu e mancu cun sa lege regionale 26 de su 1997chi sa giunta Pigliaru est in pràtica lassende rùghere in disumperu.

saldu
S’atividade de valorizatzione e amparu de sa limba sarda e de cussas alloglotas sunt praticamente arrencadas: su progetu de collaboratzione intro sas universidades de Casteddu e de Edimburgu est ligadu a su pilotu; sos finantziamentos a s’iscola pro s’imparòngiu de su sardu sunt istados segados meda, e pro s’annu iscolàsticu 2014-2015 sas famìlias no ant àpidu sa possibilidade de inditare sa voluntade de sos giòvanos de imparare su sardu, fatende dannu a sos pitzinnos e a sos traballadores de su setore; no ant aprovadu su Piano Triennale Linguistico, chi galentiat progetualidade autònoma pro amparu e valorizatzione efetiva de sa limba sarda. In cuntemporànea sa giunta Pigliaru at gastadu 14 miliones d’èuros in su progetu “Iscola” chi, comente annotant meda intelletuales e operadores de s’iscola, de sardu at solu su nùmene, ca escludet cumpletamente sos cuntènnidos de sa cultura e de s’Istòria sarda cun su sardu che limba veiculare. Su Fronte Indipendentista Unidu suportat sa pelea pro su bilinguismu, a cumentzare dae s’impreu de su sardu che limba veiculare in s’imparòngiu s’impreu fitianu e normale in s’amministratzione pùblica, in sa cartellonìstica, in sos mèdios de informatzione e in sas atziones promotzionales. Solu peri s’impreu ufitziale de sa limba, in manera semper prus creschente fintzas a lòmpere a su bilinguismu perfetu, sa limba sarda at a pòdere èssere bardada, aghinunca est destinada a s’istudare e a èssere completamente tudada dae s’egemonia ischitzadora de s’italianu. A sa cunferèntzia sunt intervènnidos: Baiunzu Piliu, istòricu militante pro su bilinguismu Simone Frau, Tzentru de Comunicatzione Polìtica de su F.I.U. Carlo Manca, Responsàbile Limba Sarda de su F.I.U.

Fronte Indipendentista Unidu

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.